ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 06.05.2014

Особлива інформація на 30.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бурлака Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.05.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Млiїв, вул. Ленiна,97
4. Код за ЄДРПОУ 00238687
5. Міжміський код та телефон, факс (04734) 95-3-16;, (04734) 95-2-34
6. Електронна поштова адреса info@mlievskiyzto.pat.ua; mlievskiy.zto@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

30.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№82(3879), Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

06.05.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

mlievskiyzto.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

06.05.2014

(дата)