ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  14360570
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, дIв, 49094, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ № 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  05.08.2009
Міжміський код та телефон  (0472) 54-41-55
Факс  (0472) 54-69-96
Вид діяльності  Депозитарна дiяльность, а саме депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв
Опис  Товаристо уклало Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй з Зберiгачем ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ЕЧ - 09I10 вiд 03.06.2010 р.
 
Найменування  Пiдприємець-АудиторРоманкова Ганна Василiвна
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  1827302204
Місцезнаходження  Україна, Черкаська область, дIв, 18000, м. Черкаси, Ленiна - Благовiсна,105I269, оф.571
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  3300
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.12.2003
Міжміський код та телефон  (0472) 360456
Факс  (0472) 360458
Вид діяльності  Надання аудиторських послуг
Опис  Проведення аудиторської перевiрки попередньго перiоду здiйснювалось вiдповiдно до договору №13 вiд 01 березня 2011року.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, дIв, 04107, м Київ, вул Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  0 (44) 585-42-40 (41, 42)
Факс  0 (44) 585-42-40 (41, 42)
Вид діяльності  Депозитарна дiяльность, а саме депозитарна дiяльность депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Товариством укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ПрАТ "ВДЦП" в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
 
Найменування  ТОВ Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24412581
Місцезнаходження  Черкаська область, дIв, 18000, м. Черкаси, м. Черкаси, вул. Ленiна, 31I1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4094
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  13.12.2007
Міжміський код та телефон  0(472)36-19-50
Факс  0(472)36-19-50
Вид діяльності  Надання Аудиторських послуг
Опис  Сертифiкат аудитора Серiя А № 001131, видан на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" згiдно рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994, термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2008 р. згiдно рiшення АПУ № 188I2 вiд 26.03.08 термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2013 р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат" на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i угоди 140I01-А вiд 12.03.2012 року провела аудиторську перевiрку фiнансового стану ПАТ "Млiївський ЗТО" за 2011 рiк