ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
25.07.1993 33I1I94 Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку - іменні прості Іменні 0.300 87313 26193.900 100.0000000
Опис 14.12.1998 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР здiйснило обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво № 33I1I94 втратило чиннiсть.
14.12.1998 258I23I1I98 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР UA2300071006 іменні прості Документарна Іменні 0.300 87313 26193.900 100.0000000
Опис Вiдбулось збiльшення статутного фонду товариства. Додатково було випущено 1666667 акцiй номiнальною вартiстю 0,30 грн.
24.05.2007 8I23I1I07 Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA2300071006 іменні прості Документарна Іменні 0.300 1753980 526194.000 100.0000000
Опис Свiдоцтво № 258I23I1I98 втратило чиннiсть внаслiдок збiльшення статутного капiталу товариства.На загальних зборах акцiонерiв вiд 31.03.2010 було прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй (Протокол № 1 вiд 31.03.2010 р).
28.04.2010 16I23I1I2010 Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000070072 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.300 1753980 526194.000 100.0000000
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Млiївський ЗТО" прийняли рiшення змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ". Черкаським територiальним управлiнням на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про випуск акцiй № 16I23I1I2010 з датою видачi 28.04.2010 р втратило чиннiсть.
28.04.2010 16I23I1I2010 Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000070072 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.300 1753980 526194.000 100.0000000
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстiнг не має. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.