ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Млiївський ЗТО" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськовопромислового комплексу та конверсiї України вiд 05.05.1994 р. № 682 шляхом перетворення державного пiдприємства Млiївський завод технологiчного обладнання у вiдкрите акцiонерне товариство. ВАТ "Млiїiвський завод технологiчного обладнання" набуло прав юридичної особи з дати його реєстрацiї у Городищенськiй райдержадмiнiстрацiї 06.06.1994 " 111 i перереєстровано 11.10.1996 № 312 в зв'язку iз змiною умов установчих документiв.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2011 р у вiдповiдностi до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" прийняте рiшення про визначення типу товариства як Публiчне та змiну найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ "Млiївський ЗТО" складається з таких виробничих дiльниць:
- механозбиральна - дiльниця виготовляє запаснi частини до автомобiлiв.
- столярна, яка виготовляє столярнi вироби, спорттовари та товари народного вжитку.
Всi дiльницi знаходяться в с Млiїв на територiї Товариства.
Дочiрних пiдприємств, фiлiй та дочiрних представництв ВАТ "Млiївський ЗТО" не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій За звiтний перiод пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIY (далi Закон про бухоблiк), керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй розроблена облiкова полiтика пiдприємства. За звiтний перiод облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась та складена згiдно ПСБО.
При веденнi бухгалтерського облiку пiдприємство дотримувалось принципiв i методiв, передбачених Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-XIV" та на їх основi розробленого наказу вiд 29.01.2001 р № 17I1 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики на пiдприємствi".
Протягом звiтного перiоду було забезпечено безперервнiсть вiдображення операцiй в бухгалтерському облiку, застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку.
Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй з урахуванням положень Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась.
Товариством застосовується податковий метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi. Протягом 2011 року товариство забезпечувало незмiннiсть застосовуваного методу амортизацiї основних засобiв.
Текст аудиторського висновку Вих. № 2003-01
"22" березня 2011 року м. Черкаси
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про достовiрнiсть фiнансової звiтностi
ПАТ "Млiївський завод технологiчного обладнання"
станом на 31.12.2011 року
1. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)


Назва суб'єкта аудиторської дiяльностi ТОВ Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат"
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4094 згiдно Рiшення Аудиторської палати № 185I5 вiд 13.12.07
Юридична адреса м. Черкаси, вул. Ленiна, 31I1
Телефон (факс) 36-19-50
Мiсце проведення та дата видачi висновку М. Черкаси
Вiдомостi про аудитора:
П.I.Б.
Сертифiкат аудитора
Школьна Iрина Петрiвна
Серiя А № 001131, видан на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" згiдно рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994, термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2008 р. згiдно рiшення АПУ № 188I2 вiд 26.03.08 термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2013 р.

2. Основнi вiдомостi про емiтента

Найменування емiтента ПАТ "Млiївський ЗТО"
Код ЄДРПОУ 00238687
Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство
Дата державної реєстрацiї 05.05.94 р. за № 682
Орган, що видав свiдоцтво Городищенська райдержадмiнiстрацiя
Юридична адреса та мiсцезнаходження 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Млiїв, вул. Ленiна, 97
Основнi види дiяльностi Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв; iнших машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства; автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв; спортивних товарiв; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; iншi види оптової торгiвлi.
Змiни до Статуту були внесенi 11.10.96 р.; 30.12.99 р., 11.04.03 р., 04.04.05 р, 18.04.07 р., 03.10.11 р. № 10011050010000113
3. Основнi вiдомостi про умови договору на аудиторську перевiрку.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат" на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i угоди 140I01-А вiд 12.03.2012 року провела аудиторську перевiрку фiнансового стану ПАТ "Млiївський ЗТО" за 2011 рiк в повному обсязi Вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторської перевiрки вiдкритих товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй, у вiдповiдностi до Законiв "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Аудиторський висновок призначається для подання висновку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при оприлюдненнi звiтностi емiтента та складено згiдно положень i вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року № 3125-XII з використанням методiв фiнансового та бухгалтерського аналiзу, що не суперечить чинному законодавству України.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, якi використовуються пiд час аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi пiдприємств i перевiрок на вiдповiднiсть.
Проведення аудиту було направлено на одержання пiдтверджень вiдносно вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
При проведеннi перевiрки були проаналiзованi бухгалтерськi принципи, що використовувались на пiдприємствi, цифровий матерiал, який покладено в основу звiтностi, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу i фiнансової звiтностi в цiлому.
Був прийнятий метод тестування iнформацiї, пiдтверджуючий цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi. Пiд час перевiрки зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

Iнформацiя, що необхiдна для висновку зiбрана з слiдуючої документацiї:
- наказ про облiкову полiтику пiдприємства;
- установчi документи, первиннi документи дiяльностi;
- регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдова вiдомiсть;
- декларацiї, розрахунки бюджетних та позабюджетних платежiв;
- бухгалтерська i статистична звiтнiсть.

На пiдставi ст. 30 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та МСА № 500 вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несе керiвництво перевiряємого пiдприємства.

4. Змiстовна частина аудиторського висновку

Згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIY (далi Закон про бухоблiк), керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй розроблена облiкова полiтика пiдприємства. За перiод, що перевiрявся облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась та складена згiдно ПСБО.
Статутний фонд станом на 31.12.11 р. складає 526 194,0 (П'ятьсот двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто чотири) гривнi 00 коп., . i подiлений на простi iменнi акцiї в кiлькостi 1753980 шт. номiнальною вартiстю 30 коп. кожна, що вiдповiдає установчим документам.
Статутний фонд наповнений на 100%

Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський завод технологiчного обладнання" створено вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу України вiд 05.05.1994 р. № 682, шляхом перетворення державного пiдприємства "Млiївський завод технологiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство.
Товариство є правонаступником усiх прав та обов'язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Млiївський завод технологiчного обладнання". Статут викладено в новiй редакцiї i зареєстровано 03 жовтня 2011 року за № 10011050010000113.
Згiдно уточнюючого плану розмiщення акцiй затвердженого регiональним вiддiленням державного майна України в Черкаськiй областi вiд 24.01.97 р., ПАТ "Млiївський завод технологiчного обладнання" розмiстив акцiї у такий спосiб:

Розмiщення акцiй ПАТ "Млiївський ЗТО"

№ Змiст Кiлькiсть акцiй Вартiсть, грн. Частка у статутному фондi, %
1 За приватизацiйнi майновi сертифiкати 3885 1165,5 4,4
2 За грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати 527 158,1 0,6
3 За приватизацiйнi майновi сертифiкати 3395 1018,5 3,9
4 За грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати 153 45,9 0,2
5 За грошовi кошти керiвництву пiдприємства 420 126 0,5
6 Продаж на сертифiкацiйних аукцiонах за приватизацiйнi майновi сертифiкати 60117 18035,1 68,9
7 На спецiалiзованих аукцiонах за компенсацiйнi сертифiкати 18816 5644,8 21,5

Згiдно протоколу № 3 вiд 29.12.97 Р. "Про пiдсумки продажу акцiй ПАТ "Млiївський ЗТО" до позабюджетного фонду вiд приватизацiї надiйшло 26193,9 грн. Комiсiя постановила, що вартiсть державної частки у статутному фондi ПАТ "Млiївський ЗТО" вважати сплаченою, процес продажу акцiй - завершеним.
Наказом № 1116-ПА вiд 30.12.97 р. Фонду державного майна України регiональним вiддiленням ФДМУ по Черкаськiй областi вважати процес приватизацiї ПАТ "Млiївський ЗТО" завершеним.
30 березня 2007 року проведено збори засновникiв, на яких прийнято рiшення про збiльшення статутного фонду на 500 тис. грн. та додатковий випуск акцiй в кiлькостi 1666667 штук по цiнi 0,30 грн. за одну акцiю (Протокол № 1 вiд 30.03.2007 р.)
Продаж акцiй проведено приватному пiдприємству "Автоком", внесення коштiв до статутного капiталу здiйснено на пiдставi платiжних доручень:
- № 106 вiд 03.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн.;
- № 107 вiд 04.07.2007 р. в сумi 100000,00 грн.;
- № 109 вiд 09.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн.;
- № 111 вiд 11.07.2007 р. в сумi 100000,10 грн.;
- № 116 вiд 16.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн.
Фактично сплачена сума грошових коштiв за додаткову емiсiю цiнних паперiв приватним пiдприємством "Автоком" складає 500000,10 грн., загальна кiлькiсть викуплених акцiй додаткової емiсiї - 1666667 штук.
Змiн в статному капiталi на протязi 2011 року не проводилось.
ПАТ "Млiївський ЗТО" має 930 акцiонерiв, iз них:
- Юридичних осiб - 2, якiв володiють 1716837 шт. акцiй, що складає 97,8824% статутного капiталу;
- Фiзичних осiб - 928, якi володiють 37143 шт. акцiй або 2,1176%.
Власником , що володiє 10% i бiльше статутного капiталу є юрдична особа - ПП "Автоком" (код за ЄДРПОУ: 32908117; адреса: Україна, 19635 Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Бiлозiр'я, ВУЛ. Дзержинського, 64), що володiє 1716753 акцiями, або 97,8776% статутного капiталу.
Склад та структура власного капiталу: статутний капiтал - 526,2 тис. грн.; додатковий капiтал - 2035,5 тис.грн. (сума дооцiнки необоротних активiв); резервний капiтал - 39,8 тис. грн. (частина прибутку минулих перiодiв); нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - (412,9) тис. грн. (збиток збiльшено згiдно розрахунку фiнансових результатiв).
На початок звiтного перiоду пiдприємство мало збитки у розмiрi 24,2 тис. грн. Протягом 2011 року пiдприємство також отримало збитки у розмiрi 388,7 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi.
Порядок ведення аналiтичного облiку по рах. 40 "Статутний капiтал" здiйснюється згiдно Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" № 291 вiд 30.11.99 р.

Облiк надходження, вибуття та наявностi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". В наявностi власних основних засобiв по первиннiй вартостi - 6082,1 тис. грн., орендованих основних засобiв не має. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10 "Основнi засоби" вiдображенi активи очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби"
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству та ведеться з застосуванням типових форм первинного облiку, затверджених Наказом Держкомстату України вiд 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної статистичної звiтностi iз статистики основних засобiв" та Iнструкцiї про порядок її складання.
В звiтному перiодi не проводилась переоцiнка основних засобiв. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку.

В 1 кварталi 2011 року амортизацiйнi вiдрахування визначались у вiдповiдностi з п. п. 8.3.1. п. 8.3. ст. 8 нової редакцiї Закону "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства. З 01 кiтня 2011 року амортизацiйнi вiдрахування визначались у вiдповiдностi зi ст. 145.1 ПК та згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства.

Облiк незавершеного будiвництва здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Станом на 31.12.11 р. стаття балансу "незавершене будiвництво" становить - 7,8 тис. грн.
Вiдображення в облiку сум податку на додану вартiсть, сплачених за придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби i нематерiальнi активи вiрне.
Пiдприємством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесенi активи вартiстю менш як одна тисяча гривень, та строком експлуатацiї бiльше одного року. Амортизацiя по таким активам нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 100% його амортизованої вартостi.
Облiк запасiв за видами (матерiали, паливо, запаснi частини), вiдображення сум податку на додану вартiсть, сплачених постачальникам, звiтнiсть залишкiв матерiальних цiнностей, надходжень, використання, реалiзацiї та нарахування зносу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдає дiйсностi.

Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вiдпуску пiдприємство здiйснює за методом ФIФО, тобто за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Запаси станом на 31 грудня 2011 рок становлять:
- Виробничi запаси - 421,4 тис. грн..;
- Готова продукцiя - 1489,5 тис. грн.;
Вартiсть запасiв достовiрно визначена згiдно п.5 П(С)БО 9 "Запаси". Уцiнки або дооцiнки запасiв протягом звiтного перiоду не було. Iнвентаризацiя запасiв за перевiряємий перiод проводилась станом на 01 жовтня 2011 року згiдно наказу № 28 вiд 22.09.11 р.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 315,3 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає - 11,6 тис. грн. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Згiдно з критерiями вищезгаданого П(С)БО товариство класифiкує дебiторську заборгованiсть як поточну i оцiнює на дату балансу за первiсною вартiстю.
Станом на 31 грудня пiдприємство не формувало резерву сумнiвних боргiв.

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi становлять - 2,8 тис. грн.
Облiк касових i банкiвських операцiй вiдповiдає чинному законодавству, в тому числi не виявлено порушень в: оформленнi прибуткових i видаткових касових ордерiв; у веденнi касової книги; в використаннi банкiвських рахункiв.
Iншi оборотнi активи складають - 4,5 тис.грн. та включають розрахунки з податку на додану вартiсть по податковим , якi не включенi в податковий кредит.

Витрати майбутнiх перiодiв складають - 22,6 тис.грн. У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображено витрати Пiдприємства, що мали мiсце протягом поточного перiоду, але належать до наступних звiтних перiодiв а саме, витрати на лiцензiї, перiодичне видання .

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 2550,6 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 64,6 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється згiдно критерiїв П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.
Розрахунки з бюджетом, з позабюджетними фондами та внески на соцiальнi заходи проводяться своєчасно та в повному обсязi.

Довгостроковi зобов'язання складають - 280,3 тис.грн. У складi iнших довгострокових зобов'язаннь вiдображена сума зобов'язань по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi.

Стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку забезпечень наступних витрат i платежiв аудитор висловлює думку, що на дату складання балансу у ПАТ "Млiївський ЗТО" не iснує резерву на виплату вiдпусток робiтникам товариства, формування та облiк якого повинен здiйснюватися вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi.

Доход визнається i вiдображається в бухгалтерському облiку товариства згiдно вимог П(С)БО 15 "Доходи".

Визнанi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкуються в бухгалтерському облiку товариства наступним чином:

" доходи (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 5729,9 тис. грн.
" iншi операцiйнi доходи - 425,7 тис. грн.

Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 16 "Витрати". Перелiк i склад статей витрат вiдповiдають вимогам п. 11 П(С)БО 16 i складається з адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат операцiйної дiяльностi. Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку.
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства становить збиток - 388,7 тис. грн.


Стан бухгалтерського облiку та звiтностi


Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства № 7 вiд 11.01.11 р. та принципiв i методiв, що передбаченi Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Бухгалтерськi, статистичнi та страховi звiти складаються та надаються до вiдповiдних органiв своєчасно.
Крiм того, пiдприємство керувалося Порядком подання фiнансової звiтностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. № 419 з урахуванням доповнень i змiн.
Протягом перевiряємого перiоду товариство додержувалось єдиних принципiв оцiнки статей звiтностi i методiв облiку, обраних ним вiдносно окремих статей звiтностi на початок звiтного перiоду.
Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно П(С)БО 2 "Баланс".
Склад доходiв, що вiдносяться до вiдповiдної групи установлений правильно, згiдно П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".

При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємством застосовано принципи пiдготовки фiнансової звiтностi з дотриманням вимог до визнання та розкриття її елементiв, що встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

Податковий облiк складається своєчасно вiдповiдно до податкового облiку, що регулюється Податковим Кодексом України та у 1 кварталi 2011 р. Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. № 283I97 ВР (зi змiнами та доповненнями). За 2011 рiк пiдприємство сплатило податок на прибуток - 14,6 тис. грн.

Висновок

В ходi проведення аудиту зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для висновку, що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i реально вiдображає фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2011 року.

Вибiркова перевiрка документiв первинного бухгалтерського облiку ПАТ "Млiївський ЗТО" пiдтверджує достовiрнiсть результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, з урахуванням виправлень, що вiдображенi в балансi пiдприємства i звiтi про фiнансовi результати та їх використання за перiод з 01.01.11 р. по 31.12.2011 р.

Вартiсть чистих активiв дорiвнює 2188,6 тис. грн., що дорiвнює власному капiталу пiдприємства та визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396I3689.
Таким чином, вартiсть чистих активiв не нижче власного капiталу та вiдповiдає чинному законодавству.
Загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2011 прийняте рiшення про визначення типу товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiну найменування товариства з ВАТ "Млiївський ЗТО" на ПАТ "Млiївський ЗТО".
На протязi звiтного перiоду вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р. було звiльнено:
Голову правлiння Бурлаку Василя Васильовича (паспорт серiї НС № 151408, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.. 25.11.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00199%. Особа перебувала на посадi протягом 3 рокiв.
Члена правлiння Андрiєнко Олександру Олександрiвну (паспорт серiї НС № 492068, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 12.06.1998 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0172%. Особа перебувала на посадi протягом 14 рокiв.
Члена правлiння Латенко Катерину Володимирiвну (паспорт серiї НС № 404120, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 20.12.1997 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,002%. Особа перебувала на посадi протягом 1 року.
Голову Наглядової ради Стрiлецького Станiслава Миколайовича (паспорт серiї НЕ № 452720, виданий Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 15.03.2006 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00006%. Особа перебувала на посадi протягом 6 рокiв.
Члена Наглядової ради Горобець Вячеслава Вiкторовича (паспорт серiї НС № 135491, виданий Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 16.08.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0001%. Особа перебувала на посадi протягом 1 року.
Члена Наглядової ради Подупейко Петра Iвановича (паспорт серiї НС № 584921, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 13.02.1999 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,009%. Особа перебувала на посадi протягом 6 рокiв.
Члена Ревiзiйної комiсiї Краснову Валентину Михайлiвну (паспорт серiї НС № 576444, виданий Приднiпровським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 20.01.1999 р.). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi протягом 1 року.
Голову Ревiзiйної комiсiї Тарасову Свiвтлану Вiталiївну (паспорт серiї НС № 517876, виданий Соснiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 12.08.1998 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00006%. Особа перебувала на посадi протягом 4 рокiв.
Члена Ревiзiйної комiсiї Шевченко Людмилу Василiвну (паспорт серiї НС № 150526, виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 15.10.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,002%. Особа перебувала на посадi протягом 14 рокiв.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р. було призначено наступних посадових осiб товариства:
Директора - Бурлаку Василя Васильовича (паспорт серiї НС № 151408, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 25.11.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00199%. Посадова особа обрана строком на 3 роки
Голову Наглядової ради - Стрiлецького Станiслава Миколайовича (паспорт серiї НЕ № 452720, виданий Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 15.03.2006 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00006%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Члена Наглядової ради - Горобець Вячеслава Вiкторовича (паспорт серiї НС № 135491, виданий Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 16.08.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0001%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Члена Наглядової ради - Подупейко Петра Iвановича (паспорт серiї НС № 584921, виданий Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 13.02.1999 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,009%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Голову Ревiзiйної комiсiї - Тарасову Свiвтлану Вiталiївну (паспорт серiї НС № 517876, виданий Соснiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 12.08.1998 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00006%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Члена Ревiзiйної комiсiї - Краснову Валентину Михайлiвну (паспорт серiї НС № 576444, виданий Приднiпровським МРВ УМВС України в Черкаськiй обл. 20.01.1999 р.). Не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
Члена Ревiзiйної комiсiї - Шевченко Людмилу Василiвну (паспорт серiї НС № 150526, виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 15.10.1996 р.). Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,002%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.
В зв'язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї правлiння було змiнено на одноосiбний орган - директора.
Протягом звiтного перiоду змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв не вносились. Iнших подiй, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у ходi проведення аудиторської перевiрки за 2011 рiк не виявлено.
АФ "Фiнансовий адвокат" пiдтверджує достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2011 рiк, правильнiсть та адекватнiсть власного капiталу, його структури та призначення. Склад звiтностi повнiстю вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, до неї вiдносяться:

" Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва:
- Баланс (форма № 1-м)
- Звiт про фiнансовi результат (форма № 2-м).
Директор ____________________ Школьна Iрина Петрiвна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть по виробництву запасних частин до машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва, столярних виробiв, товарiв народного споживання. В зв'язку з рiзким спадом попиту на запаснi частини до сIг машин для агропромислового комплексу, Товариством нарощенi обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв.
Основнi ринки збуту товарiв народного споживання - м. Житомiр "Спортек", м Львiв "Спортек", м Донецьк "Спортек", м. Миколаїв "Спортек". Основними споживачами столярних виробiв є "фiрма "Стройпартнер" м.Сiмферополь та населення i пiдприємства району. Реформування агропромислового комплексу значно впливає на економiчний стан пiдприємства та сIг виробникiв - основнi замовники пiдприємства значно скоротили попит на запаснi частини до сIг машин.
Новостворенi господарства агропромислового комплексу будуть розширяти обсяги виробництва i збiльшувати замовлення на запаснi частини до сIг машин i на цiй основi фiнансовий стан Товариства покращиться.
В зв'язку з незадовiльним розвитком агропромислового комплексу i зниженням обсягiв по виробництву i реалiзацiї запасних частин до сIг технiки, пiдприємство нарощує обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв та товарiв народного споживання. Конкурентна структура на територiї України:
- Київський ДОК № 3, ДОК Бєлiчi - випуск столярних виробiв,
- м.Київ "Промiнь" - випуск товарiв народного споживання (шкiльнi меблi),
Одним з видiв продукцiї є шкiльне обладнання:
- Спортивнi товари;
- Столярнi вироби;
- Запаснi частини до автомобiлiв.
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5-ть рокiв товариство придбало наступнi основнi засоби:
у 2007 р. за рахунок коштiв отриманих вiд додаткової емiсiї Товариство придбало машини та обладнання на суму 420,00 тис.грн., в 2008 р. проведена реконструкцiя будiвель та споруд на суму 459.00 тис.грн. в 2009р. надiйшло активiв на суму 213,0 тис.грн.
За 2010 рiк товариство придбало обладнання на 561,3 тис. грн., вiдчуджено активiв на 157 тис. грн.
В 2011 р придбано активiв на загальну суму 756,7 тис, грн, що складає 12,4 % вiд загальної вартостi активiв товариства, вiдчуджено на 72,7 тис, що складає 72,7 % вiд загальної вартостi активiв товариства.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6082,1 тис. грн., сума зносу складає 3182,6 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2899,5 тис. грн.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Рiвень придатностi основних засобiв становить лише 47,7 %.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть товариства знаходиться пiд значною залежнiстю вiд стану будiвництва шкiл, спортивних споруд, житла та iнше. Крiм того в значнiй мiрi на дiяльнiсть Товариства впливає рiвень iнфляцiйних процесiв в Українi та податкова полiтика.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Зловмисних дiй та фактiв зловживань на протязi звiтного року не було. Штрафи та компенсацiїї за порушення чинного законодавства на товариство не накладалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок фiнансових можливостей та наявних власних ресурсiв. Внаслiдок зменшення купiвельної спроможностi лiквiдна товарна продукцiя реалiзується з запiзненням, що являється причиною вiдсутностi коштiв на вiдтворення виробництва i збiльшення його обсягiв.
За вiдповiдний перiод фiнансова стiйкiсть пiдприємства майже не змiнилась. Фiнансова стiйкiсть пiдприємства зменшилась проти початку року на 0,13 та дорiвнює нормативу, що характеризує його платоспроможним.
Швiдкiсть перетворення оборотного капiталу в вiдтворення виробництва покращить показники абсолютної лiквiдностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Високоефективне i продуктивне використання верстатного обладнання, розширення асортименту продукцiї, значне покращення якостi товару сприятиме оздоровленню фiнансового стану пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Емiтент протягом звiтного року не видiляв кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi Товариство не виступало стороною судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiнансовий стан товариства щодо його лiквiдностi та платоспроможностi у 2011 роцi погiршився , порiвняно з минулим 2010роком. Показники лiквiдностi свiдчать про те, що у товариства зменшились кошти, якi можуть бути використанi ним для погашення своїх короткотермiнових зобов'язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працiвниками). Проте пiдприємство ще в змозi безперервно функцiонувати, розширяти виробництво, впроваджувати новi технологiї, автоматизувати робочi мiсця, пiдвищувати продуктивнiсть працi.