ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  2427.000  2899.500   0.000  0.000  2427.000   2899.500
  - будівлі та споруди  1370.000  1727.500  0.000  0.000  1370.000   1727.500
  - машини та обладнання  1040.000  1098.000  0.000  0.000  1040.000  1098.000
  - транспортні засоби  13.000  73.000  0.000  0.000  13.000  73.000
  - інші  4.000  1.000  0.000  0.000  4.000  1.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  2427.000  2899.500  0.000  0.000  2427.000  2899.500
Опис:  На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6082,1 тис. грн., сума зносу складає 3182,6 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2899,5 тис. грн.
Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Рiвень придатностi основних засобiв становить лише 47,7 %.
Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Термiни та умови використання основних засобiв - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю та вiдповiдно до технiчних характеристик.Основнi засоби в оренду не передавались. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
2188.600 2577.200
526.200 526.200
526.200 526.200
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2188.600 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(526.200 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.