ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Бурлака Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00238687
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Черкаська область
     Район Городищенський
     Поштовий індекс 19511
     Населений пункт с. Млiїв
     Вулиця, будинок Ленiна,97
     Міжміський код, телефон та факс (04734) 95-3-16, (04734) 95-2-34
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у № 79(1332) "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація mlievskiyzto.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)