ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
Данi про вiдсутнiсть iнформацiї у рiчнiй звiтностi: Товариство не належить до щодного об"єднання. Iнформацiя про рейтингове агенство у звiтi вiдсутня,в зв"язку з тим, що емiтент не користувався послугами рейтингового агенства, так як в статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка,а також емiтент не має стратегичного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Дивiденди за рiк не нараховувались та не виплачувалися. Iнформацiя про органи управлiння емiтента: Товариство працює самостiйно. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: Товариство, крiм простих iменних акцiй, iншi iменнi цiннi папери не реєструвало. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавалися та до лiстингу не включенi. Iнформацiя про викуп власних акцiй: Протягом звiтного року викуп власних акцiй не вiдбувався. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв вiдсутня- форма iснування акцiй бездокументарна. Згiдно Наказу по пiдприємству № 17 вiд 22.03.2012р. було звiльнено: Головного бухгалтера Андрiєнко Олександру Олександрiвну (паспорт НС № 492068, виданий Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.06.1998 р.), володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0172%. Особа перебувала на посадi протягом 37 рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Наказу по пiдприємству № 17 вiд 22.03.2012р. було призначено: Головний бухгалтер Колiсник Лариса Миколаївна (паспорт НЕ № 393784 виданий 10.02.2005р. Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi). Посадова особа часткою в статутному капiталi не володiє. Особу призначено на невизначений термiн. Попереднi мiсця роботи та посади: навчання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.