ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 7.8007.800
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 2427.0002899.500
Первісна вартість 031 5402.1006082.100
Знос 032 2975.1003182.600
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0000.000
Усього за розділом І 080 2434.8002907.300
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 425.700421.400
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 1618.2001489.500
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 102.700315.300
первісна вартість 161 102.700315.300
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 1.5000.300
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 84.00011.600
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 4.1002.800
у тому числі в касі 231 0.0001.200
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 15.6004.500
Усього за розділом ІІ 260 2251.8002245.400
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 19.10022.600
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 526.200526.200
Додатково вкладений капітал 320 2035.4002035.500
Резервний капітал 340 39.80039.800
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -24.200-412.900
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 2577.2002188.600
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 280.300280.300
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1629.1002550.600
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 10.30016.800
зі страхування 570 46.10024.90000
з оплати праці 580 31.0000049.50000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 131.7000064.60000
Усього за розділом IV 620 1848.200002706.40000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 4705.700005175.30000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 40


ПІБ керівника Бурлака Василь Васильович
ПІБ головного бухгалтера Колiсник Лариса Миколаївна
Примітки:
На балансi товариства станом на 31 грудня 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 6082,1 тис. грн., сума зносу складає 3182,6 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2899,5 тис. грн.
На балансi товариства станом на 31.12.2011 р. врахованi запаси на суму: виробничi запаси 421,4 тис. грн., готова продукцiя 1489,5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть ПАТ "Млiївський ЗТО" станом на 31 грудня 2011 року iснує у виглядi поточної.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 315,3 тис. грн., резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 0,3 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 11,6 тис. грн., iншi оборотнi активи - 4,5 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 2,8 тис. грн.
На балансi товариства станом на 31.12.2011 р. облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 22,6 тис. грн.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку.
Змiн в статутному капiталi на потязi 2011 року не проводилось. Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал товариства становить 526194,00 грн., загальна кiлькiсть акцiй 1753980 штук. Вартiсть однiєї акцiї 0,30 грн.
Станом на 31.12.2011 р. у балансi товариства облiковуються довгостроковi та поточнi зобов'язання.
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання, станом на 31.12.2011 року складають 280,3 тис. грн. i являють собою зобов'язання по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi.
На звiтну дату кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2550,6 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 16,8 тис. грн., зi страхування - 24,9 тис. грн., з оплати працi - 49,5 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 64,6 тис. грн.