ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5729.9002487.200
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 955.000414.500
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 4774.9002072.700
Інші операційні доходи 040 425.700147.100
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 5200.6002219.800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 4574.4001676.400
Інші операційні витрати 090 1000.300745.800
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 5574.7002422.200
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -374.1000.000
Податок на прибуток 140 14.6005.000
Чистий прибуток (збиток) 150 -388.700-207.400
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
На початок звiтного перiоду пiдприємство мало непокритий збиток у розмiрi -24,2 тис. грн.
Протягом 2011 року пiдприємство отримало збитки у розмiрi 388,7 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної).
У 2011 роцi на дату складання балансу (на 31.12.2011 р.) сума непокритих збиткiв дорiвнює 412,9 тис. грн.