ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
31.03.2011
97.9100000
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Про Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Визначення типу товариства та прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Млiївський завод технологiчного обладнання" на Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський завод технологiчного обладнання".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
9. Перевибори Правлiння Товариства.
10. Перевибори Наглядової ради Товариства, та затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
11. Перевибори Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв затверджено наглядовою радою товариства. Iнших пропозицiй, доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.

По питанню №1 порядку денного "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк та визначення основних напрямкiв розвитку на 2010 рiк."
Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
1. Андрiєнко Сергiй Андрiйович - голова лiчильної комiсiї
2. Бурлака Василь Васильович - член лiчильної комiсiї
3. Мишко Андрiй В'ячеславович - член лiчильної комiсiї
Головою зборiв: Подупейка Петро Iванович
Секретарем зборiв: Андрiєнко Олександру Олександрiвну
Затвердити наступний регламент зборiв:
Доповiдь - 20 хв.
Обговорення - 10 хв.
Виступи - 5 хв.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
Прийняте рiшення:
Прийняте рiшення:
Звiт Правлiння ВАТ "Млiївський ЗТО" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
Прийняте рiшення:
"Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк затвердити".
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Прийняте рiшення
"Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2010 р. та баланс ВАТ "Млiївський ЗТО" станом на 31.12.2010 року затвердити".
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

5.Про Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
Дивiденди у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку не виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

6. Визначення типу товариства та прийняття рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Млiївський завод технологiчного обладнання" на Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський завод технологiчного обладнання".
Прийняте рiшення
1. Змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ";
2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною найменування акцiонерного товариства;
3. Встановити, що найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" є чинним з дати внесення вiдповiдних змiн до ЄДРПОУ.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Шляхом викладення Статуту ВАТ "Млiївський ЗТО" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною найменування товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ";
2. Делегувати Директору Товариства право пiдпису Статуту ПАТ "Млiївський ЗТО" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р.;
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 р.
4. Встановити, що Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" є чинним з дати його державної реєстрацiї.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

8. Затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
Результати голосування:
Проти - 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, що були присутнi
Прийняте рiшення
Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння ПАТ "Млiївський ЗТО" не затверджувати.

9. Перевибори Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення
В зв'язку з тим, що новою редакцiєю Статуту передбачено обрання одноосiбного виконавчого органу - Директора - Наглядовою радою Товариства , -
1. Вiдкликати дiюче правлiння у повному складi, а саме:
- Бурлаку Василя Васильовича - голову правлiння;
- Андрiєнко Олександру Олександрiвну - члена правлiння;
- Латенко Катерину Володимирiвну - члена правлiння.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

10. Перевибори Наглядової ради Товариства, та затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Прийняте рiшення
10.1. Вiдкликати наглядову раду у повному складi:
- Стрiлецького Станiслава Миколайовича - голову наглядової ради;
- Горобець В'ячеслава Вiкторовича - члена наглядової ради;
- Подупейка Петра Iвановича - члена наглядової ради.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.
Прийняте рiшення
10.2 Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради ПАТ "Млiївський ЗТО" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
- Стрiлецького Станiслава Миколайовича - членом наглядової ради;
- Горобець В'ячеслава Вiкторовича - членом наглядової ради;
- Подупейка Петра Iвановича - членом наглядової ради.
Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства").

Прийняте рiшення
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi;
2. Уповноважити Директора Товариства пiдписати цивiльно-трудовi договори з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

11. Перевибори Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення
11.1. Вiдкликати ревiзiйну комiсiю у повному складi:
- Тарасову Свiтлану Вiталiївну - голову ревiзiйної комiсiї;
- Краснову Валентину Михайлiвну - члена ревiзiйної комiсiї;
- Шевченко Людмилу Василiвну - члена ревiзiйної комiсiї
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Рiшення прийняте одноголосно.

Прийняте рiшення
Обрати на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правовових договорiв, що пiдписуються з Ревiзiйною комiсiєю вiд iменi Товариства головою зборiв наступний склад ревiзiйної комiсiї ПАТ "Млiївський ЗТО" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
- Тарасову Свiтлану Вiталiївну -члена ревiзiйної комiсiї;
- Краснову Валентину Михайлiвну - члена ревiзiйної комiсiї;
- Шевченко Людмилу Василiвну - члена ревiзiйної комiсiї.
Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства").

Пропозицiй, зауважень, коригувань вiд акцiонерiв в ходi зборiв не надiйшло.
Всi питання порядку денного були розглянутi i по ним прийнятi рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.