ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/в, м. Днiпропетровськ, 49094, Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ № 185016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (056) 716-16-84
Факс (056) 716-10-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльность, а саме депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв
Опис Товаристо уклало Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй з Зберiгачем ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ЕЧ - 09/10 вiд 03.06.2010 р.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/в, м Київ, 04107, вул Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 0 (44) 585-42-40 (41, 42)
Факс 0 (44) 585-42-40 (41, 42)
Вид діяльності Депозитарна дiяльность, а саме депозитарна дiяльность депозитарiю цiнних паперiв
Опис Товариством укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ПрАТ "ВДЦП" в порядку та у термiни, передбаченi чинним законодавством.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24412581
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, д/в, м. Черкаси, 18000, м. Черкаси, вул. Ленiна, 31/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4094
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.12.2007
Міжміський код та телефон 0(472)36-19-50
Факс 0(472)36-19-50
Вид діяльності Надання Аудиторських послуг
Опис Сертифiкат аудитора Серiя А № 001131, видан на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" згiдно рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994, термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2008 р. згiдно рiшення АПУ № 188/2 вiд 26.03.08 термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2013 р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат" на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i угоди 140/01-А вiд 12.03.2012 року провела аудиторську перевiрку фiнансового стану ПАТ "Млiївський ЗТО" за 2011 рiк Аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв за звiтний рiк здiйснювалась на пiдставi договору про надання аудиторських послуг.