ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Млiївський ЗТО" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськовопромислового комплексу та конверсiї України вiд 05.05.1994 р. № 682 шляхом перетворення державного пiдприємства Млiївський завод технологiчного обладнання у вiдкрите акцiонерне товариство. ВАТ "Млiїiвський завод технологiчного обладнання" набуло прав юридичної особи з дати його реєстрацiї у Городищенськiй райдержадмiнiстрацiї 06.06.1994 " 111 i перереєстровано 11.10.1996 № 312 в зв'язку iз змiною умов установчих документiв. Загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2011 р у вiдповiдностi до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" прийняте рiшення про визначення типу товариства як Публiчне та змiну найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Млiївський ЗТО" складається з таких виробничих дiльниць: - механозбиральна - дiльниця виготовляє запаснi частини до автомобiлiв. - столярна, яка виготовляє столярнi вироби, спорттовари та товари народного вжитку. Всi дiльницi знаходяться в с Млiїв на територiї Товариства. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та дочiрних представництв ПАТ "Млiївський ЗТО" не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій За звiтний перiод пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Основа пiдготовки iнформацiї. Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський ЗТО" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства. Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами: група 3 - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортнi засоби; група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по такiй категорiї оцiнки як дебiторська заборгованiсть, яка включає фiнансову дебiторську заборгованiсть, що виникає, коли Товариство надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж. Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Запаси. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов'язання - за сумою погашення. Передоплата. Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та грошовi кошти в дорозi. Витрати майбутнiх перiодiв. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься вартiсть пiдписки перiодичних видань. Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов'язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов'язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.
Текст аудиторського висновку Вих. № 2203-02 "09" квiтня 2013 року м. Черкаси АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Про достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПАТ "Млiївський завод технологiчного обладнання" станом на 31.12.2012 року 1. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму) Назва суб'єкта аудиторської дiяльностi ТОВ Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат" Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4094 згiдно Рiшення Аудиторської палати № 185/5 вiд 13.12.07 Юридична адреса м. Черкаси, вул. Ленiна, 31/1 Телефон (факс) 36-19-50 Мiсце проведення та дата видачi висновку М. Черкаси Вiдомостi про аудитора: П.I.Б. Сертифiкат аудитора Школьна Iрина Петрiвна Серiя А № 001131, видан на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" згiдно рiшення АПУ № 14 вiд 28.04.1994, термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2008 р. згiдно рiшення АПУ № 188/2 вiд 26.03.08 термiн дiї сертифiкату подовжено до 28.04.2013 р. 2. Основнi вiдомостi про емiтента Найменування емiтента ПАТ "Млiївський ЗТО" Код ЄДРПОУ 00238687 Органiзацiйно-правова форма емiтента Публiчне акцiонерне товариство Дата державної реєстрацiї 05.05.94 р. за № 682 Орган, що видав свiдоцтво Городищенська райдержадмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Млiїв, вул. Ленiна, 97 Основнi види дiяльностi Виробництво фанери та дерев'яних плит; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах. Змiни до Статуту були внесенi 11.10.96 р.; 30.12.99 р., 11.04.03 р., 04.04.05 р, 18.04.07 р., 03.10.11 р. № 10011050010000113 3. Основнi вiдомостi про умови договору на аудиторську перевiрку. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнансовий адвокат" на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i угоди 140/01-А вiд 22.03.2013 року провела аудиторську перевiрку фiнансового стану ПАТ "Млiївський ЗТО" за 2012 рiк в повному обсязi Вимог Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторської перевiрки вiдкритих товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй, у вiдповiдностi до Законiв "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторський висновок призначається для подання висновку до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при оприлюдненнi звiтностi емiтента та складено згiдно положень i вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року № 3125-XII з використанням методiв фiнансового та бухгалтерського аналiзу, що не суперечить чинному законодавству України. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, якi використовуються пiд час аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi пiдприємств i перевiрок на вiдповiднiсть. Проведення аудиту було направлено на одержання пiдтверджень вiдносно вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. При проведеннi перевiрки були проаналiзованi бухгалтерськi принципи, що використовувались на пiдприємствi, цифровий матерiал, який покладено в основу звiтностi, розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу i фiнансової звiтностi в цiлому. Був прийнятий метод тестування iнформацiї, пiдтверджуючий цифровий матерiал, покладений в основу складання звiтностi. Пiд час перевiрки зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Iнформацiя, що необхiдна для висновку зiбрана з слiдуючої документацiї: - наказ про облiкову полiтику пiдприємства; - установчi документи, первиннi документи дiяльностi; - регiстри аналiтичного та синтетичного облiку; - журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдова вiдомiсть; - декларацiї, розрахунки бюджетних та позабюджетних платежiв; - бухгалтерська i статистична звiтнiсть. На пiдставi ст. 30 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та МСА № 500 вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несе керiвництво перевiряємого пiдприємства. 4. Змiстовна частина аудиторського висновку Згiдно з вимогами Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 12.05.11 р. № 3332-YI (далi Закон про бухоблiк), керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй розроблена облiкова полiтика пiдприємства. За перiод, що перевiрявся облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась. Фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ. Трансформацiя звiтностi складено згiдно з нацiональними П(С)БО у звiтнiсть, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Статутний фонд станом на 31.12.11 р. складає 526 194,0 (П'ятьсот двадцять шiсть тисяч сто дев'яносто чотири) гривнi 00 коп., i подiлений на простi iменнi акцiї в кiлькостi 1753980 шт. номiнальною вартiстю 30 коп. кожна, що вiдповiдає установчим документам. Статутний фонд наповнений на 100% Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський завод технологiчного обладнання" створено вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу України вiд 05.05.1994 р. № 682, шляхом перетворення державного пiдприємства "Млiївський завод технологiчного обладнання" у вiдкрите акцiонерне товариство. Товариство є правонаступником усiх прав та обов'язкiв вiдкритого акцiонерного товариства "Млiївський завод технологiчного обладнання". Статут в останiй редакцiїi зареєстровано 03 жовтня 2011 року за № 10011050010000113. Згiдно уточнюючого плану розмiщення акцiй затвердженого регiональним вiддiленням державного майна України в Черкаськiй областi вiд 24.01.97 р., ПАТ "Млiївський завод технологiчного обладнання" розмiстив акцiї у такий спосiб: Розмiщення акцiй ПАТ "Млiївський ЗТО" № Змiст Кiлькiсть акцiй Вартiсть, грн. Частка у статутному фондi, % 1 За приватизацiйнi майновi сертифiкати 3885 1165,5 4,4 2 За грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати 527 158,1 0,6 3 За приватизацiйнi майновi сертифiкати 3395 1018,5 3,9 4 За грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати 153 45,9 0,2 5 За грошовi кошти керiвництву пiдприємства 420 126 0,5 6 Продаж на сертифiкацiйних аукцiонах за приватизацiйнi майновi сертифiкати 60117 18035,1 68,9 7 На спецiалiзованих аукцiонах за компенсацiйнi сертифiкати 18816 5644,8 21,5 Згiдно протоколу № 3 вiд 29.12.97 Р. "Про пiдсумки продажу акцiй ПАТ "Млiївський ЗТО" до позабюджетного фонду вiд приватизацiї надiйшло 26193,9 грн. Комiсiя постановила, що вартiсть державної частки у статутному фондi ПАТ "Млiївський ЗТО" вважати сплаченою, процес продажу акцiй - завершеним. Наказом № 1116-ПА вiд 30.12.97 р. Фонду державного майна України регiональним вiддiленням ФДМУ по Черкаськiй областi вважати процес приватизацiї ПАТ "Млiївський ЗТО" завершеним. 30 березня 2007 року проведено збори засновникiв, на яких прийнято рiшення про збiльшення статутного фонду на 500 тис. грн. та додатковий випуск акцiй в кiлькостi 1666667 штук по цiнi 0,30 грн. за одну акцiю (Протокол № 1 вiд 30.03.2007 р.) Продаж акцiй проведено приватному пiдприємству "Автоком", внесення коштiв до статутного капiталу здiйснено на пiдставi платiжних доручень: - № 106 вiд 03.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн.; - № 107 вiд 04.07.2007 р. в сумi 100000,00 грн.; - № 109 вiд 09.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн.; - № 111 вiд 11.07.2007 р. в сумi 100000,10 грн.; - № 116 вiд 16.07.2007 р. в сумi 100000, 00 грн. Фактично сплачена сума грошових коштiв за додаткову емiсiю цiнних паперiв приватним пiдприємством "Автоком" складає 500000,10 грн., загальна кiлькiсть викуплених акцiй додаткової емiсiї - 1666667 штук. Змiн в статному капiталi на протязi 2012 року не проводилось. ПАТ "Млiївський ЗТО" має 930 акцiонерiв, iз них: - Юридичних осiб - 2, якiв володiють 1716837 шт. акцiй, що складає 97,8824% статутного капiталу; - Фiзичних осiб - 928, якi володiють 37143 шт. акцiй або 2,1176%. Власником , що володiє 10% i бiльше статутного капiталу є юрдична особа - ПП "Автоком" (код за ЄДРПОУ: 32908117; адреса: Україна, 19635 Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Бiлозiр'я, ВУЛ. Дзержинського, 64), що володiє 1716753 акцiями, або 97,8776% статутного капiталу. Склад та структура власного капiталу: статутний капiтал - 526,0 тис. грн.; додатковий капiтал - 2036,0 тис.грн. (сума дооцiнки необоротних активiв); резервний капiтал - 40,0 тис. грн. (частина прибутку минулих перiодiв); нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - (1122,0) тис. грн. (збиток збiльшено згiдно розрахунку фiнансових результатiв). На початок звiтного перiоду пiдприємство мало збитки у розмiрi 413,0 тис. грн. Протягом 2012 року пiдприємство також отримало збитки у розмiрi 709,0 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi. Порядок ведення аналiтичного облiку по рах. 40 "Статутний капiтал" здiйснюється згiдно Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" № 291 вiд 30.11.99 р. Облiк надходження, вибуття та наявностi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". В наявностi власних основних засобiв по первиннiй вартостi - 5672,0 тис. грн., орендованих основних засобiв не має. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10 "Основнi засоби" вiдображенi активи очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби" Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству та ведеться з застосуванням типових форм первинного облiку, затверджених Наказом Держкомстату України вiд 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної статистичної звiтностi iз статистики основних засобiв" та Iнструкцiї про порядок її складання. В звiтному перiодi не проводилась переоцiнка основних засобiв. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Амортизацiйнi вiдрахування визначались у вiдповiдностi зi ст. 145.1 ПК та згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства. Облiк незавершеного будiвництва здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Станом на 31.12.11 р. стаття балансу "незавершене будiвництво" увiйшла до статтi "основнi засоби" згiдно трансформацiї фiнансової звiтностi складеної за нацiональними стандартами бухгалтерського облiку у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Вiдображення в облiку сум податку на додану вартiсть, сплачених за придбанi та введенi в експлуатацiю основнi засоби i нематерiальнi активи вiрне. Пiдприємством до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiднесенi активи вартiстю менш як одна тисяча гривень, та строком експлуатацiї бiльше одного року. Амортизацiя по таким активам нараховується в першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 100% його амортизованої вартостi. Облiк запасiв за видами (матерiали, паливо, запаснi частини), вiдображення сум податку на додану вартiсть, сплачених постачальникам, звiтнiсть залишкiв матерiальних цiнностей, надходжень, використання, реалiзацiї та нарахування зносу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдповiдає дiйсностi. Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вiдпуску пiдприємство здiйснює за методом ФIФО, тобто за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Запаси станом на 31 грудня 2012 рок становлять: - Виробничi запаси - 230,0 тис. грн..; - Готова продукцiя - 1297,0 тис. грн.; Вартiсть запасiв достовiрно визначена згiдно п.5 П(С)БО 9 "Запаси". Уцiнки або дооцiнки запасiв протягом звiтного перiоду не було. Iнвентаризацiя запасiв за перевiряємий перiод проводилась станом на 31 жовтня 2012 року згiдно наказу № 21 вiд 22.10.12 р. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 2,0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає - 11,0 тис. грн. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Згiдно з критерiями вищезгаданого П(С)БО товариство класифiкує дебiторську заборгованiсть як поточну i оцiнює на дату балансу за первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня пiдприємство не формувало резерву сумнiвних боргiв. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi становлять - 69,0 тис. грн. Облiк касових i банкiвських операцiй вiдповiдає чинному законодавству, в тому числi не виявлено порушень в: оформленнi прибуткових i видаткових касових ордерiв; у веденнi касової книги; в використаннi банкiвських рахункiв. Iншi оборотнi активи складають - 4,0 тис.грн. та включають розрахунки з податку на додану вартiсть по податковим , якi не включенi в податковий кредит. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 76,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 33,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється згiдно критерiїв П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення. Розрахунки з бюджетом, з позабюджетними фондами та внески на соцiальнi заходи проводяться своєчасно та в повному обсязi. Довгостроковi зобов'язання складають - 2495,0 тис.грн. У складi iнших довгострокових зобов'язаннь вiдображена сума зобов'язань по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi. Стосовно розкриття iнформацiї щодо облiку забезпечень наступних витрат i платежiв аудитор висловлює думку, що на дату складання балансу у ПАТ "Млiївський ЗТО" не iснує резерву на виплату вiдпусток робiтникам товариства, формування та облiк якого повинен здiйснюватися вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi. Доход визнається i вiдображається в бухгалтерському облiку товариства згiдно вимог П(С)БО 15 "Доходи". Визнанi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкуються в бухгалтерському облiку товариства наступним чином: " доходи (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 2051,0 тис. грн. " iншi операцiйнi доходи - 107,0 тис. грн. Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 16 "Витрати". Перелiк i склад статей витрат вiдповiдають вимогам п. 11 П(С)БО 16 i складається з адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат операцiйної дiяльностi. Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства становить збиток - 705,0 тис. грн., чистий збиток - 709,0 тис.грн. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства № 7 вiд 11.01.11 р. та принципiв i методiв, що передбаченi Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Бухгалтерськi, статистичнi та страховi звiти складаються та надаються до вiдповiдних органiв своєчасно. Крiм того, пiдприємство керувалося Порядком подання фiнансової звiтностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р. № 419 з урахуванням доповнень i змiн. Протягом перевiряємого перiоду товариство додержувалось єдиних принципiв оцiнки статей звiтностi i методiв облiку, обраних ним вiдносно окремих статей звiтностi на початок звiтного перiоду. Вiдображенi в балансi активи вiдповiдають критерiям визнання їх активами згiдно П(С)БО 2 "Баланс". Склад доходiв, що вiдносяться до вiдповiдної групи установлений правильно, згiдно П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємством застосовано принципи пiдготовки фiнансової звiтностi з дотриманням вимог до визнання та розкриття її елементiв, що встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Податковий облiк складається своєчасно вiдповiдно до податкового облiку, що регулюється Податковим Кодексом України. За 2012 рiк пiдприємство сплатило податок на прибуток - 4,0 тис. грн. Висновок В ходi проведення аудиту зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для висновку, що фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i реально вiдображає фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2012 року. Вибiркова перевiрка документiв первинного бухгалтерського облiку ПАТ "Млiївський ЗТО" пiдтверджує достовiрнiсть результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, з урахуванням виправлень, що вiдображенi в балансi пiдприємства i звiтi про фiнансовi результати та їх використання за перiод з 01.01.12 р. по 31.12.2012 р. Вартiсть чистих активiв дорiвнює 1480,0 тис. грн., що дорiвнює власному капiталу пiдприємства та визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. Таким чином, вартiсть чистих активiв не нижче власного капiталу та вiдповiдає чинному законодавству. На протязi звiтного перiоду вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента. Згiдно наказу по пiдприємству №17 вiд 22.03.12р було звiльнено головного бухгалтера Андрiєнко Олександру Олександрiвну та призначено головним бухгалтером Колiсник Ларису Миколаївну. Протягом звiтного перiоду змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв не вносились. Iнших подiй, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у ходi проведення аудиторської перевiрки за 2012 рiк не виявлено. АФ "Фiнансовий адвокат" пiдтверджує достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2012 рiк, правильнiсть та адекватнiсть власного капiталу, його структури та призначення. Склад звiтностi повнiстю вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, до неї вiдносяться: : " Баланс; " Звiт про фiнансовi результати; " Звiт про власний капiтал; " Звiт про рух грошових коштiв. Директор ____________________ Школьна Iрина Петрiвна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть по виробництву запасних частин до машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва, столярних виробiв, товарiв народного споживання. В зв'язку з рiзким спадом попиту на запаснi частини до с/г машин для агропромислового комплексу, Товариством нарощенi обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв. Основнi ринки збуту товарiв народного споживання - м. Житомiр "Спортек", м Львiв "Спортек", м Донецьк "Спортек", м. Миколаїв "Спортек". Основними споживачами столярних виробiв є "фiрма "Стройпартнер" м.Сiмферополь та населення i пiдприємства району. Реформування агропромислового комплексу значно впливає на економiчний стан пiдприємства та с/г виробникiв - основнi замовники пiдприємства значно скоротили попит на запаснi частини до с/г машин. Новостворенi господарства агропромислового комплексу будуть розширяти обсяги виробництва i збiльшувати замовлення на запаснi частини до с/г машин i на цiй основi фiнансовий стан Товариства покращиться. В зв'язку з незадовiльним розвитком агропромислового комплексу i зниженням обсягiв по виробництву i реалiзацiї запасних частин до с/г технiки, пiдприємство нарощує обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв та товарiв народного споживання. Конкурентна структура на територiї України: - Київський ДОК № 3, ДОК Бєлiчi - випуск столярних виробiв, - м.Київ "Промiнь" - випуск товарiв народного споживання (шкiльнi меблi), Одним з видiв продукцiї є шкiльне обладнання: - Спортивнi товари; - Столярнi вироби; - Запаснi частини до автомобiлiв.  
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5-ть рокiв товариство придбало наступнi основнi засоби: в 2008 р. проведена реконструкцiя будiвель та споруд на суму 459.00 тис.грн. в 2009р. надiйшло активiв на суму 213,0 тис.грн. За 2010 рiк товариство придбало обладнання на 561,3 тис. грн., вiдчуджено активiв на 157 тис. грн. В 2011 р придбано активiв на загальну суму 756,7 тис, грн, що складає 12,4 % вiд загальної вартостi активiв товариства, вiдчуджено на 72,7 тис, що складає 72,7 % вiд загальної вартостi активiв товариства. В 2012 р придбання та вiдчудження активiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення В наявностi власних основних засобiв по первиннiй вартостi - 5672,0 тис. грн., орендованих основних засобiв не має. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Рiвень придатностi основних засобiв становить лише 47,7 %. Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю та вiдповiдно до технiчних характеристик.Основнi засоби в оренду не передавались. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть товариства знаходиться пiд значною залежнiстю вiд стану будiвництва шкiл, спортивних споруд, житла та iнше. Крiм того в значнiй мiрi на дiяльнiсть Товариства впливає рiвень iнфляцiйних процесiв в Українi та податкова полiтика.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Зловмисних дiй та фактiв зловживань на протязi звiтного року не було. Штрафи та компенсацiїї за порушення чинного законодавства на товариство не накладалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок фiнансових можливостей та наявних власних ресурсiв. Внаслiдок зменшення купiвельної спроможностi лiквiдна товарна продукцiя реалiзується з запiзненням, що являється причиною вiдсутностi коштiв на вiдтворення виробництва i збiльшення його обсягiв. За вiдповiдний перiод фiнансова стiйкiсть пiдприємства майже не змiнилась. Фiнансова стiйкiсть пiдприємства зменшилась проти початку року на 0,13 та дорiвнює нормативу, що характеризує його платоспроможним. Швiдкiсть перетворення оборотного капiталу в вiдтворення виробництва покращить показники абсолютної лiквiдностi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Високоефективне i продуктивне використання верстатного обладнання, розширення асортименту продукцiї, значне покращення якостi товару сприятиме оздоровленню фiнансового стану пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Емiтент протягом звiтного року не видiляв кошти на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi Товариство не виступало стороною судових справ.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Фiнансовий стан товариства щодо його лiквiдностi та платоспроможностi у 2012 роцi погiршився , На початок звiтного перiоду пiдприємство мало збитки у розмiрi 413,0 тис. грн. Протягом 2012 року пiдприємство також отримало збитки у розмiрi 709,0 тис. грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi. Показники лiквiдностi свiдчать про те, що у товариства зменшились кошти, якi можуть бути використанi ним для погашення своїх короткотермiнових зобов'язань (перед бюджетом, постачальниками, своїми працiвниками). Проте пiдприємство ще в змозi безперервно функцiонувати, розширяти виробництво, впроваджувати новi технологiї, автоматизувати робочi мiсця, пiдвищувати продуктивнiсть працi.