ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Вих. № 2203-02 "09" квітня 2013 року м. Черкаси АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК Про достовірність фінансової звітності ПАТ "Мліївський завод технологічного обладнання" станом на 31.12.2012 року 1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму) Назва суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ Аудиторська фірма "Фінансовий адвокат" Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4094 згідно Рішення Аудиторської палати № 185/5 від 13.12.07 Юридична адреса м. Черкаси, вул. Леніна, 31/1 Телефон (факс) 36-19-50 Місце проведення та дата видачі висновку М. Черкаси Відомості про аудитора: П.І.Б. Сертифікат аудитора Школьна Ірина Петрівна Серія А № 001131, видан на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" згідно рішення АПУ № 14 від 28.04.1994, термін дії сертифікату подовжено до 28.04.2008 р. згідно рішення АПУ № 188/2 від 26.03.08 термін дії сертифікату подовжено до 28.04.2013 р. 2. Основні відомості про емітента Найменування емітента ПАТ "Мліївський ЗТО" Код ЄДРПОУ 00238687 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство Дата державної реєстрації 05.05.94 р. за № 682 Орган, що видав свідоцтво Городищенська райдержадміністрація Юридична адреса та місцезнаходження 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Мліїв, вул. Леніна, 97 Основні види діяльності Виробництво фанери та дерев'яних плит; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Зміни до Статуту були внесені 11.10.96 р.; 30.12.99 р., 11.04.03 р., 04.04.05 р, 18.04.07 р., 03.10.11 р. № 10011050010000113 3. Основні відомості про умови договору на аудиторську перевірку. Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансовий адвокат" на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність" і угоди 140/01-А від 22.03.2013 року провела аудиторську перевірку фінансового стану ПАТ "Мліївський ЗТО" за 2012 рік в повному обсязі Вимог Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих товариств та підприємств - емітентів облігацій, у відповідності до Законів "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудиторський висновок призначається для подання висновку до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при оприлюдненні звітності емітента та складено згідно положень і вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-XII з використанням методів фінансового та бухгалтерського аналізу, що не суперечить чинному законодавству України. Перевірка проводилася у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, які використовуються під час аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств і перевірок на відповідність. Проведення аудиту було направлено на одержання підтверджень відносно відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. При проведенні перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи, що використовувались на підприємстві, цифровий матеріал, який покладено в основу звітності, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу і фінансової звітності в цілому. Був прийнятий метод тестування інформації, підтверджуючий цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності. Під час перевірки зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Інформація, що необхідна для висновку зібрана з слідуючої документації: - наказ про облікову політику підприємства; - установчі документи, первинні документи діяльності; - регістри аналітичного та синтетичного обліку; - журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдова відомість; - декларації, розрахунки бюджетних та позабюджетних платежів; - бухгалтерська і статистична звітність. На підставі ст. 30 Закону України "Про аудиторську діяльність" та МСА № 500 відповідальність за повноту і достовірність бухгалтерської звітності несе керівництво перевіряємого підприємства. 4. Змістовна частина аудиторського висновку Згідно з вимогами Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 12.05.11 р. № 3332-YI (далі Закон про бухоблік), керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій розроблена облікова політика підприємства. За період, що перевірявся облікова політика підприємства не змінювалась. Фінансова звітність складена за МСФЗ. Трансформація звітності складено згідно з національними П(С)БО у звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ. Статутний фонд станом на 31.12.11 р. складає 526 194,0 (П'ятьсот двадцять шість тисяч сто дев'яносто чотири) гривні 00 коп., і поділений на прості іменні акції в кількості 1753980 шт. номінальною вартістю 30 коп. кожна, що відповідає установчим документам. Статутний фонд наповнений на 100% Публічне акціонерне товариство "Мліївський завод технологічного обладнання" створено відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу України від 05.05.1994 р. № 682, шляхом перетворення державного підприємства "Мліївський завод технологічного обладнання" у відкрите акціонерне товариство. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства "Мліївський завод технологічного обладнання". Статут в останій редакціїі зареєстровано 03 жовтня 2011 року за № 10011050010000113. Згідно уточнюючого плану розміщення акцій затвердженого регіональним відділенням державного майна України в Черкаській області від 24.01.97 р., ПАТ "Мліївський завод технологічного обладнання" розмістив акції у такий спосіб: Розміщення акцій ПАТ "Мліївський ЗТО" № Зміст Кількість акцій Вартість, грн. Частка у статутному фонді, % 1 За приватизаційні майнові сертифікати 3885 1165,5 4,4 2 За грошові кошти та компенсаційні сертифікати 527 158,1 0,6 3 За приватизаційні майнові сертифікати 3395 1018,5 3,9 4 За грошові кошти та компенсаційні сертифікати 153 45,9 0,2 5 За грошові кошти керівництву підприємства 420 126 0,5 6 Продаж на сертифікаційних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати 60117 18035,1 68,9 7 На спеціалізованих аукціонах за компенсаційні сертифікати 18816 5644,8 21,5 Згідно протоколу № 3 від 29.12.97 Р. "Про підсумки продажу акцій ПАТ "Мліївський ЗТО" до позабюджетного фонду від приватизації надійшло 26193,9 грн. Комісія постановила, що вартість державної частки у статутному фонді ПАТ "Мліївський ЗТО" вважати сплаченою, процес продажу акцій - завершеним. Наказом № 1116-ПА від 30.12.97 р. Фонду державного майна України регіональним відділенням ФДМУ по Черкаській області вважати процес приватизації ПАТ "Мліївський ЗТО" завершеним. 30 березня 2007 року проведено збори засновників, на яких прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 500 тис. грн. та додатковий випуск акцій в кількості 1666667 штук по ціні 0,30 грн. за одну акцію (Протокол № 1 від 30.03.2007 р.) Продаж акцій проведено приватному підприємству "Автоком", внесення коштів до статутного капіталу здійснено на підставі платіжних доручень: - № 106 від 03.07.2007 р. в сумі 100000, 00 грн.; - № 107 від 04.07.2007 р. в сумі 100000,00 грн.; - № 109 від 09.07.2007 р. в сумі 100000, 00 грн.; - № 111 від 11.07.2007 р. в сумі 100000,10 грн.; - № 116 від 16.07.2007 р. в сумі 100000, 00 грн. Фактично сплачена сума грошових коштів за додаткову емісію цінних паперів приватним підприємством "Автоком" складає 500000,10 грн., загальна кількість викуплених акцій додаткової емісії - 1666667 штук. Змін в статному капіталі на протязі 2012 року не проводилось. ПАТ "Мліївський ЗТО" має 930 акціонерів, із них: - Юридичних осіб - 2, яків володіють 1716837 шт. акцій, що складає 97,8824% статутного капіталу; - Фізичних осіб - 928, які володіють 37143 шт. акцій або 2,1176%. Власником , що володіє 10% і більше статутного капіталу є юрдична особа - ПП "Автоком" (код за ЄДРПОУ: 32908117; адреса: Україна, 19635 Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Білозір'я, ВУЛ. Дзержинського, 64), що володіє 1716753 акціями, або 97,8776% статутного капіталу. Склад та структура власного капіталу: статутний капітал - 526,0 тис. грн.; додатковий капітал - 2036,0 тис.грн. (сума дооцінки необоротних активів); резервний капітал - 40,0 тис. грн. (частина прибутку минулих періодів); нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - (1122,0) тис. грн. (збиток збільшено згідно розрахунку фінансових результатів). На початок звітного періоду підприємство мало збитки у розмірі 413,0 тис. грн. Протягом 2012 року підприємство також отримало збитки у розмірі 709,0 тис. грн. від здійснення звичайної діяльності. Порядок ведення аналітичного обліку по рах. 40 "Статутний капітал" здійснюється згідно Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" № 291 від 30.11.99 р. Облік надходження, вибуття та наявності основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". В наявності власних основних засобів по первинній вартості - 5672,0 тис. грн., орендованих основних засобів не має. В бухгалтерському обліку товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи очікуваний строк корисного використання яких більше року та первісною вартістю більше однієї тисячі гривень, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО 7 "Основні засоби" Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідає чинному законодавству та ведеться з застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених Наказом Держкомстату України від 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної статистичної звітності із статистики основних засобів" та Інструкції про порядок її складання. В звітному періоді не проводилась переоцінка основних засобів. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку. Амортизаційні відрахування визначались у відповідності зі ст. 145.1 ПК та згідно наказу про облікову політику підприємства. Облік незавершеного будівництва здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Станом на 31.12.11 р. стаття балансу "незавершене будівництво" увійшла до статті "основні засоби" згідно трансформації фінансової звітності складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку у фінансову звітність за міжнародними стандартами. Відображення в обліку сум податку на додану вартість, сплачених за придбані та введені в експлуатацію основні засоби і нематеріальні активи вірне. Підприємством до складу малоцінних необоротних матеріальних активів віднесені активи вартістю менш як одна тисяча гривень, та строком експлуатації більше одного року. Амортизація по таким активам нараховується в першому місяці використання об'єкту у розмірі 100% його амортизованої вартості. Облік запасів за видами (матеріали, паливо, запасні частини), відображення сум податку на додану вартість, сплачених постачальникам, звітність залишків матеріальних цінностей, надходжень, використання, реалізації та нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів відповідає дійсності. Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску підприємство здійснює за методом ФІФО, тобто за собівартістю перших за часом надходження запасів згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Запаси станом на 31 грудня 2012 рок становлять: - Виробничі запаси - 230,0 тис. грн..; - Готова продукція - 1297,0 тис. грн.; Вартість запасів достовірно визначена згідно п.5 П(С)БО 9 "Запаси". Уцінки або дооцінки запасів протягом звітного періоду не було. Інвентаризація запасів за перевіряємий період проводилась станом на 31 жовтня 2012 року згідно наказу № 21 від 22.10.12 р. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 2,0 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 11,0 тис. грн. Відображення дебіторської заборгованості і оцінку її реальності товариство здійснювало згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Згідно з критеріями вищезгаданого П(С)БО товариство класифікує дебіторську заборгованість як поточну і оцінює на дату балансу за первісною вартістю. Станом на 31 грудня підприємство не формувало резерву сумнівних боргів. Грошові кошти в національній валюті становлять - 69,0 тис. грн. Облік касових і банківських операцій відповідає чинному законодавству, в тому числі не виявлено порушень в: оформленні прибуткових і видаткових касових ордерів; у веденні касової книги; в використанні банківських рахунків. Інші оборотні активи складають - 4,0 тис.грн. та включають розрахунки з податку на додану вартість по податковим , які не включені в податковий кредит. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 76,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 33,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється згідно критеріїв П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Розрахунки з бюджетом, з позабюджетними фондами та внески на соціальні заходи проводяться своєчасно та в повному обсязі. Довгострокові зобов'язання складають - 2495,0 тис.грн. У складі інших довгострокових зобов'язаннь відображена сума зобов'язань по довгострокових векселях, виданих в національній валюті. Стосовно розкриття інформації щодо обліку забезпечень наступних витрат і платежів аудитор висловлює думку, що на дату складання балансу у ПАТ "Мліївський ЗТО" не існує резерву на виплату відпусток робітникам товариства, формування та облік якого повинен здійснюватися відповідно до наказу про облікову політику на підприємстві. Доход визнається і відображається в бухгалтерському обліку товариства згідно вимог П(С)БО 15 "Доходи". Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку товариства наступним чином: " доходи (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг - 2051,0 тис. грн. " інші операційні доходи - 107,0 тис. грн. Облік витрат ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО 16 "Витрати". Перелік і склад статей витрат відповідають вимогам п. 11 П(С)БО 16 і складається з адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. Аналітичний облік витрат відповідає даним синтетичного обліку. Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства становить збиток - 705,0 тис. грн., чистий збиток - 709,0 тис.грн. Стан бухгалтерського обліку та звітності Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно наказу про облікову політику підприємства № 7 від 11.01.11 р. та принципів і методів, що передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерські, статистичні та страхові звіти складаються та надаються до відповідних органів своєчасно. Крім того, підприємство керувалося Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 з урахуванням доповнень і змін. Протягом перевіряємого періоду товариство додержувалось єдиних принципів оцінки статей звітності і методів обліку, обраних ним відносно окремих статей звітності на початок звітного періоду. Відображені в балансі активи відповідають критеріям визнання їх активами згідно П(С)БО 2 "Баланс". Склад доходів, що відносяться до відповідної групи установлений правильно, згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". При складанні фінансової звітності підприємством застосовано принципи підготовки фінансової звітності з дотриманням вимог до визнання та розкриття її елементів, що встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Податковий облік складається своєчасно відповідно до податкового обліку, що регулюється Податковим Кодексом України. За 2012 рік підприємство сплатило податок на прибуток - 4,0 тис. грн. Висновок В ході проведення аудиту зібрано достатню кількість інформації для висновку, що фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і реально відображає фактичний фінансовий стан підприємства на 31.12.2012 року. Вибіркова перевірка документів первинного бухгалтерського обліку ПАТ "Мліївський ЗТО" підтверджує достовірність результатів фінансово-господарської діяльності, з урахуванням виправлень, що відображені в балансі підприємства і звіті про фінансові результати та їх використання за період з 01.01.12 р. по 31.12.2012 р. Вартість чистих активів дорівнює 1480,0 тис. грн., що дорівнює власному капіталу підприємства та визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. N 87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. N 396/3689. Таким чином, вартість чистих активів не нижче власного капіталу та відповідає чинному законодавству. На протязі звітного періоду відбулась зміна складу посадових осіб емітента. Згідно наказу по підприємству №17 від 22.03.12р було звільнено головного бухгалтера Андрієнко Олександру Олександрівну та призначено головним бухгалтером Колісник Ларису Миколаївну. Протягом звітного періоду зміни до реєстру власників іменних цінних паперів не вносились. Інших подій, визначених частиною першою ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у ході проведення аудиторської перевірки за 2012 рік не виявлено. АФ "Фінансовий адвокат" підтверджує достовірність та повноту фінансової звітності за 2012 рік, правильність та адекватність власного капіталу, його структури та призначення. Склад звітності повністю відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, до неї відносяться: : " Баланс; " Звіт про фінансові результати; " Звіт про власний капітал; " Звіт про рух грошових коштів. Директор ____________________ Школьна Ірина Петрівна