ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк становить 11 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом у 2012 роцi становить 0 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2012 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 2 особи. Фонд оплати працi за 2012 рiк - 234 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився на 362 тис. грн.порiвняно з попереднiм роком у зв'язку з зменшенням кiлькостi працюючих . Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.