ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 97.89
Опис Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв затверджено наглядовою радою товариства. Iнших пропозицiй, доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. По питанню №1 порядку денного 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Подупейка Петра Iвановича Секретарем зборiв - Шевченко Людмилу Василiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Андрiєнко Олександра Олександрiвна Член лiчильної комiсiї - Латенко Катерина Володимирiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення "Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" станом на 31.12.2011 року затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення "1) В зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах в розмiрi 24,0 тис.грн., отриманий Товариством збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 389,0 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття залишку непокритого збитку у розмiрi 413,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 2 (два) млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань), та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати виконавчому органу Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 27.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло.