ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.30.0
Середня кількість працівників 11    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 19511 Черкаська область Городищенський с. Млiїв Ленiна,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2907 2473
первісна вартість 031 6090 5672
знос 032 3183 3199
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2907 2473
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 421 230
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1490 1297
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 315 2
первісна вартість 161 315 2
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 1
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 34 11
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 3 69
у тому числі в касі 231 1 3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 5 4
Усього за розділом II 260 2268 1614
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 5175 4087


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 526 526
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2036 2036
Резервний капітал 340 40 40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -413 -1122
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 2189 1480
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 280 2495
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 280 2495
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2550 76
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 17 2
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 25 0
з оплати праці 580 49 1
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 65 33
Усього за розділом IV 620 2706 112
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 5175 4087
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Облiк надходження, вибуття та наявностi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". В наявностi власних основних засобiв по первиннiй вартостi - 5672,0 тис. грн., орендованих основних засобiв не має. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10 "Основнi засоби" вiдображенi активи очiкуваний строк корисного використання яких бiльше року та первiсною вартiстю бiльше однiєї тисячi гривень, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7 "Основнi засоби" Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству та ведеться з застосуванням типових форм первинного облiку, затверджених Наказом Держкомстату України вiд 27.08.2001 р. № 365 "Про затвердження форми державної статистичної звiтностi iз статистики основних засобiв" та Iнструкцiї про порядок її складання. В звiтному перiодi не проводилась переоцiнка основних засобiв. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв) при вiдпуску пiдприємство здiйснює за методом ФIФО, тобто за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Запаси станом на 31 грудня 2012 рок становлять: - Виробничi запаси - 230,0 тис. грн..; - Готова продукцiя - 1297,0 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 2,0 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає - 11,0 тис. грн. Вiдображення дебiторської заборгованостi i оцiнку її реальностi товариство здiйснювало згiдно П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Згiдно з критерiями вищезгаданого П(С)БО товариство класифiкує дебiторську заборгованiсть як поточну i оцiнює на дату балансу за первiсною вартiстю. Станом на 31 грудня пiдприємство не формувало резерву сумнiвних боргiв. Iншi оборотнi активи складають - 4,0 тис.грн. та включають розрахунки з податку на додану вартiсть по податковим , якi не включенi в податковий кредит. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 76,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 33,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється згiдно критерiїв П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення. Розрахунки з бюджетом, з позабюджетними фондами та внески на соцiальнi заходи проводяться своєчасно та в повному обсязi. Довгостроковi зобов'язання складають - 2495,0 тис.грн. У складi iнших довгострокових зобов'язаннь вiдображена сума зобов'язань по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй