ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.30.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2051 5730
Податок на додану вартість 015 346 955
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1705 4775
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1238 4574
Валовий:
прибуток 050 467 201
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 107 426
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 331 525
Витрати на збут 080 8 152
Інші операційні витрати 090 940 324
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 705 374
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 705 374
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4 15
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 709 389
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 709 389
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 336 1240
Витрати на оплату праці 240 234 596
Відрахування на соціальні заходи 250 92 231
Амортизація 260 354 286
Інші операційні витрати 270 794 1160
Разом 280 1810 3513

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1753980 1753980
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1753980 1753980
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.40422 -0.22178
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.40422 -0.22178
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Доход визнається i вiдображається в бухгалтерському облiку товариства згiдно вимог П(С)БО 15 "Доходи". Визнанi доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкуються в бухгалтерському облiку товариства наступним чином: " доходи (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг - 2051,0 тис. грн. " iншi операцiйнi доходи - 107,0 тис. грн. Облiк витрат ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 16 "Витрати". Перелiк i склад статей витрат вiдповiдають вимогам п. 11 П(С)БО 16 i складається з адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат операцiйної дiяльностi. Аналiтичний облiк витрат вiдповiдає даним синтетичного облiку. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi пiдприємства становить збиток - 705,0 тис. грн., чистий збиток - 709,0 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй