ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Млiївський ЗТО" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 1. Товариство та його дiяльнiсть Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський ЗТО" є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" а також iнших нормативно-правових актiв України. Основною метою дiяльностi товариства є отримання прибутку, його використання та розподiл в iнтересах акцiонерiв товариства; створення високо конкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв управлiння; формування ефективної команди та надiйного мiсця роботи для працiвникiв товариства; збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi. Основними видами дiяльностi товариства є: Виробництво виробiв з дерева; Виробництво виробiв з металу; оптова торгiвля ; надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Дочiрнiх пiдприємств товариство не має. Юридична адреса Товариства: 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с.Млiїв вул..Ленiна, 97. Станом на 31 грудня 2012 р. у Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський ЗТО" працювало 4 чоловiки. 2. Умови, в яких працює Товариство В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для розвитку ринкової економiки, включаючи змiну показникiв iндексу iнфляцiї (за 2012 рiк - 99,8 %, за 2011 рiк - 104,6 %) i високi вiдсотковi ставки. Глобальна фiнансова криза зробила вiдчутний вплив на економiку країни. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах України значно погiршилася з середини 2008 року. Починаючи з 2011 року, в Українi спостерiгалося помiрне вiдновлення економiчного зростання, яке супроводжувалося поступовим зростанням доходiв населення, зниженням ставок рефiнансування, стабiлiзацiєю обмiнного курсу української гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, а також зростанням лiквiдностi банкiвського сектора. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах.

3. Основнi положення облiкової полiтики Основа пiдготовки iнформацiї. Публiчне акцiонерне товариство "Млiївський ЗТО" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та деяких фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi, якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi, описанi в Примiтцi 4. Функцiональна валюта та валюта вiдображення. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною валютою Товариства. Основнi засоби. Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв за доцiльною собiвартiстю (амортизованою собiвартiстю). Надходження основних засобiв були врахованi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть активiв, створених самим Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд основного засобу. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансовою вартiстю цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Основнi засоби Товариства класифiкують за такими групами: група 3 - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; група 4 - машини та обладнання; група 5 - транспортнi засоби; група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя. Амортизацiя вiдноситься на прибуток або збитки прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть основних засобiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi на протязi термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання, а в разi активiв, створених самим Товариством з того часу, коли створення активу завершене i вiн готовий до експлуатацiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по такiй категорiї оцiнки як дебiторська заборгованiсть, яка включає фiнансову дебiторську заборгованiсть, що виникає, коли Товариство надає послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж. Податок на прибуток. Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства. Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи iнших перiодах. Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Запаси. Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховують за методом класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнах їх виникнення (iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи боржникiв). Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi зобов'язання - за сумою погашення. Передоплата. Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та грошовi кошти в дорозi. Витрати майбутнiх перiодiв. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься вартiсть пiдписки перiодичних видань. Акцiонерний капiтал. Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової звiтностi як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску. Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи послуг на територiї України. Зобов'язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i показується окремо як актив i зобов'язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Визнання доходiв. Дохiд визнається в момент вiдвантаження товарiв, або надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Змiни у форматi представлення iнформацiї. Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату представлення iнформацiї в поточному роцi.

4. Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, показаних у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах i оцiнки, якi можуть призвести до значних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають знецiнення iнвестицiй в iнструменти капiталу. Товариство визначає, що iнвестицiї знецiнилися, якщо є значне або тривале зниження їхньої справедливої вартостi до рiвня, нижче початкової вартостi. Для визначення того, що саме є значним або тривалим, потрiбнi професiйнi судження. Формуючи такi професiйнi судження, Товариство, серед iнших факторiв, оцiнює коливання цiни акцiй i лiквiднiсть на українських ринках. Крiм того, свiдченням знецiнення є змiни технологiй або погiршення фiнансового стану, показникiв галузi, зменшення грошових потокiв вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi. Оцiнка доходiв. Виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг включає вартiсть затрат, на їх придбання, виготовлення та реалiзацiю в тому перiодi в якому визнаються доходи. Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє тлумачення доречним i об'рунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи його не оскаржать. 2 грудня 2010 був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно з яким бiльшiсть змiн набули чинностi 1 сiчня 2011 року. Основнi змiни передбачають зниження ставки податку на прибуток пiдприємств з 25% до 16% в кiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв, зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 з 20% до 17%, змiна порядку визначення податкової бази з ПДВ та застосування податку на прибуток пiдприємств. Крiм того, з 1 квiтня 2011 року змiнилася податкова база основних засобiв з метою усунення iснуючих вiдмiнностей мiж податковим та бухгалтерським облiком. Товариство вiдобразило вплив змiн у податковому законодавствi в фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк. 5. Основнi засоби На балансi товариства станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 5672 тис. грн., сума зносу складає 3199 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 2473 тис. грн. Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ "Млiївське ЗТО" станом на 31 грудня 2012 року складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1568 тис. грн.; Машини та обладнання - 884 тис. грн.; Транспортнi засоби - 12 тис. грн.; Iншi - 9 тис. грн. За звiтний перiод вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 418 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами облiкової полiтики товариства. У 2012 роцi товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. В тис. грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi Всього Залишок на 31 грудня 2012 року Первiсна (переоцiнена) вартiсть 2914 2395 267 96 5672 Накопичений знос 1346 1511 255 87 3199 Балансова вартiсть 1568 884 12 9 2473 Залишок на 1 сiчня 2012 року 6. Товарно-матерiальнi запаси Станом на 31 грудня 2012 року товарно-матерiальнi запаси облiковувались у такому складi: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Сировина i матерiали 208 401 Готова продукцiя 1297 1490 МШП 22 20 Всього товарно-матерiальних запасiв 1527 1911 Протягом 2012 року оцiнка запасiв в облiку товариства здiйснювалася за первiсною вартiстю придбання, що вiдповiдає справедливiй вартостi, визначенiй Мiжнародними стандартами. Облiк надходжень, використання та реалiзацiї запасiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться товариством в цiлому вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. 7. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть товариства станом на 31 грудня 2012 року iснує у виглядi поточної: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 315 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 34 По строках давностi дебiторська заборгованiсть характеризується наступним чином: всього поточна заборгованiсть по основнiй дiяльностi станом на 31 грудня 2012 року складає 2 тис. грн. iнша поточна заборгованiсть - 291 тис. грн. Станом на 31 грудня 2012 року вся дебiторська заборгованiсть облiковується в гривнях, тобто в нацiональнiй валютi. 8. Грошовi кошти та їх еквiваленти Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р. У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Каса 3 1 Поточний рахунок у банку 69 3 Разом 72 4 Станом на 31 грудня 2012 року у звiтi про фiнансовий стан (балансi) врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 72 тис. грн. Всi грошовi кошти не знецiненi. Заборони на використання коштiв немає. 9. Акцiонерний капiтал Капiтал товариства станом на 31 грудня 2012 р. представлено акцiонерним капiталом, резервним капiталом, iншим додатковим капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку. Стосовно розкриття iнформацiї про капiтал можна зробити такi висновки: Станом на 31.12.2012 року розмiр акцiонерного капiталу складає 256 тис. грн., подiлений на 1753980 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,30 грн. за кожну. 10. Iнший додатковий капiтал На початок звiтного перiоду (на 01.01.2012 р.) сума iншого додаткового капiталу становила 2036 тис. грн. Протягом 2012 року змiни у складi iншого додаткового капiталу не проводились. Станом на 31 грудня 2012 року розмiр iншого додаткового капiталу складає 2036 тис. грн. 11. Резервний капiтал На початок 2012 року у товариства був залишок резервного капiталу в розмiрi 40 тис. грн. Протягом 2012 року товариство не здiйснювало вiдрахування до резервного капiталу. Використання резервного капiталу не проводилося. Станом на 31 грудня 2012 року сума резервного капiталу складає 40 тис. грн. 12. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) На початок звiтного перiоду товариство мало непокритий збиток у розмiрi 413 тис. грн. Протягом 2012 року товариство отримало збиток у розмiрi 709 тис. грн. На дату складання балансу (на 31.12.2012 р.) сума непокритого збитку дорiвнює 1122 тис. грн. 13. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2012 року кредиторська заборгованiсть товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть були такими: У тис. грн. 2012 рiк 2011 рiк Поточна кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 76 2550 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 2 17 зi страхування 25 з оплати працi до виплати 1 49 Iнша кредиторська заборгованiсть 33 65 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 2495 280 ВСЬОГО фiнансова та не фiнансова заборгованостi 2607 2986 Кредиторська заборгованiсть товариства по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображенi в нацiональнiй валютi по справедливiй вартостi i майбутнiх недисконтованих грошових потоках. 14. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi поточної операцiї мiж двома зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному ринку. Товариство розраховувало справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Однак для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб'єктивнi судження. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовувало всю наявну ринкову iнформацiю. Фiнансовi iнструменти, вiдображенi за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх поточнiй справедливiй вартостi. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Директор ПАТ "Млiївський ЗТО" Бурлака Василь Васильович Головний бухгалтер Бурлака Василь Вас

д/н