ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛІЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.30.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2397 6685
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1768) (5833)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (255) (492)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (86) (69)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (7) (32)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (126) (243)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (56) (96)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 99 -80
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 99 -80
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 124 158
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (157) (79)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -33 79
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -33 79
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 66 -1
Залишок коштів на початок року 410 3 4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 69 3

Примітки: Грошовi кошти в нацiональнiй валютi становлять - 69,0 тис. грн. Облiк касових i банкiвських операцiй вiдповiдає чинному законодавству, в тому числi не виявлено порушень в: оформленнi прибуткових i видаткових касових ордерiв; у веденнi касової книги; в використаннi банкiвських рахункiв.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Колiсник Лариса Миколаївна