ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5672 5351 0 0 5672 5351
будівлі та споруди 3389 3200 0 0 3389 3200
машини та обладнання 2238 2096 0 0 2238 2096
транспортні засоби 12 12 0 0 12 12
інші 33 43 0 0 33 43
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5672 5351 0 0 5672 5351
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала залишкова вартiсть склала 2473 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5672 тисяч гривень i зносом 3199 тисяч гривень, станом на 31.12.2013 року вiдповiдно залишкова вартiсть основних засобiв складає 1955 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5351 тисяч гривень i нарахованим зносом 3396 тисяч гривень. Згiдно наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється з застосуванням прямолiнiйного методу.За 2013 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв 338 тисяч гривень. В 2013 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилася.Орендованих основних засобiв в товариствi не рахується. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання, яка формується вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Рiвень придатностi основних засобiв становить лише 47,7 %. Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю та вiдповiдно до технiчних характеристик.Основнi засоби в оренду не передавались. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 937 1480
Статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(937.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(526.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.