ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2617 X X
Усього зобов'язань X 2624 X X
Опис Iншi довгостроковi зобов»язання i забезпечення складають по Товариству 2495 тисяч гривень. Основну суму поточних зобов»язань складає заборгованiсть за товари,роботи,послуги i складає станом на 31.12.2013 року 102 тисяч гривень. Поточнi зобов»язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Товариство не користується кредитами банкiв, зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, похiдними цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.