ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Машаудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22811397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18005 м.Черкаси, вул.. Калiнiна,2 кв.60
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1485, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “МАШАУДИТ” 18005 М. ЧЕРКАСИ , ВУЛ. КАЛIНIНА , БУД. 2 , кв.60 ТЕЛ. 0472 31 17 93, МОБ. 80964203035 СВIДОЦТВО АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ №001485 ВIД 26 СIЧНЯ 2001 РОКУ ПРО ВНЕСЕННЯ В РЕЄСТР СУБ”ЄКТIВ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI АУДИТОРСЬКА ФIРМА ЗАСНОВАНА В 1996 РОЦI АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРРСЬКОЇ ФIРМИ “МАШ.АУДИТ” ЩОДО ДОСТОВIРНОСТI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ “МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ” СТАНОМ НА 31.12. 2013 РОКУ ВЛАСНИКАМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ” НАЦОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Незалежним аудитором Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Машаудит” Бут Василем Iвановичем проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi “Млiївський завод технологiчного обладнання” станом на 31.12.2013 року,що додається до цього аудиторського висновку та включає загальну iнформацiю про публiчне акцiонерне товариство та його дiяльнiсть , яка складається з форми 1 “Баланс (Звiт про фiнансовий стан)”, Форми 2 “Звiт про фiнансовi результати(звiт про сукупний дохiд”, форми 3”Звiт про рух грошових коштiв”, форми 4 “Звiт про власний капiтал”, форми “Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”,а також важливих аспектiв облiкової полiтики Основнi вiдомостi про емiтента Найменування емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Млiївський завод технологiчного обладнання» Код ЄДРПОУ 00238687 Дата державної реєстрацiї 05.05.1994 р за №682,Городищенська райдержадмiнiстрацiя, №10011050010000113 Юридична адреса та мiсцезнаходження 19511 Черкаська обл.,Городищенський район,с.Млiїв, вул.. Ленiна ,97 Основнi види дiяльностi Виробництво фанери та дерев»яних плит; роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах Змiни до статуту внесенi 11.10.96р,30.12.99р;11.04.03 р, 04.04.05,18.04.07 р, 03.10.11 р Середня кiлькiсть працiвникiв - 1 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЕМIТЕНТА Керiвництво емiтента цiнних паперiв несе вiдповiдальнiсть за надану для аудиту фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з вимогами закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть” (зi змiнами i доповненнями) вiд 16.07.1999 року , Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та iншу надану iнформацiю про пiдтвердження результатiв перевiрки та отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мають суттєвих викривлень. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi складенi вiдповiдно з Мiжнародними стандартами фiнансовї звiтностi та якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. На пiдставi ст. 30 Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть” та МСА 500 вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несе керiвництво Товариства. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Наша вiдповiдальнiсть включає те,щоб висловити думку стосовно наданої iнформацiї про фiнансовий стан на пiдставi проведеного аудиту.Аудиторська перевiрка повинна бути проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень,розмiр суттєвостi з замовником не обговорювався i оцiнка суттєвостi визначалася на пiдставi професiйного судження аудитора,враховуючи МСА 320 та 330.
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями пункту 15 частини другої статтi 7 , пунктiв 8,9,13 статтi 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, Законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про акцiонернi товариства” та iнших нормативних актiв у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi ,аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА),мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03.2011 року, в тому числi у вiдповiдностi до МСА 700 “Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”,МСА 705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi ,вибiр процедур залежить вiд судження аудитора.До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок.Оцiнюючи ризики , аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю,що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур , якi вiдповiдають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб”єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної полiтики ,що застосовується Товариством та прийнятностi облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом та вимогами загального подання фiнансових звiтiв. Аудиторський висновок складено з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року за №1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 року за №1358/20096. При проведеннi аудиторської перевiрки були проаналiзованi бухгалтерськi принципи ,щ використовувалися на пiдприємствi , цифровий матерiал , який покладено в основу складання звiтностi , розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу та фiнансової звiтностi в цiлому. Для проведення аудиту товариства надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: Статут та установчi документи; - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року; - Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний лохiд) за 2013 рiк; - Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2013 рiк; - Примiтки до звiтностi за 2013 рiк; - Оборотний баланс за 2013 рiк; - Регiстри бухгалтерського облiку; - Первиннi бухгалтерськi документи. Згiдно з вимогами Закону Укораїни «Про внесення змiн до Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України” вiд 12.05.11 року № 3332-У! , керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних принципiв,методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй розроблена облiкова полiтика Товариства . За перiод ,що перевiрявся облiкова полiтика не змiнювалася. Аудитор звертає увагу,що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк була вперше складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Залишки на початок року трансформувалися до МСФЗ. Ми вважаємо ,що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки про фiнансову звiтнiсть Товариства. Аудитор не спостерiгав за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та пасивiв ,що є обмеженням обсягу аудиторської роботи. Аудитор висловлює думку ,що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Млiївський завод технологiчного обладнання» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. В ходi аудиторської перевiрки не були виявленi ознаки , якi ставлять пiд сумнiв ПАТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперевнiй основi. 14 березня 2014 року Директор АФ «Машаудит», незалежний аудитор Бут В.I. Сертифiкат аудитора А №000750 вiд 25 сiчня 1996 року, чинний до 25 сiчня 2015 року Помiчник аудитора Терещенко Л.В.
Iнша допомiжна iнформацiя ,щодо якої аудитор висловлює думку Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено згiдно методичних рекомендацiй Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485. Вартiсть чистих активiв по Товариству складає станом на 31.12.2013 року 937 тисяч гривень при статутному капiталi 526 тисяч гривень, або бiльше на 411 тисяч гривень, Таким чином , розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.. 155 п.3. Цивiльного кодексу України. Думка аудитора щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту , та iншою iнформацiєю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ,що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю , що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок,що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом перевiряє- мого перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв . Аудитор також отримав достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю,що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» у звiтному перiодi не мали мiсця. Стан корпоративного управлiння Щодо стану корпоративного управлiння , у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», загальними зборами акцiонерiв затвердженi наступнi положення «Про правлiння»,»Про наглядову раду», ,, Про ревiзiйну комiсiю». Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок,що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону та Статуту Товариства. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок можливих шахрайських дiй Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi» ми провели аудиторськi тести , результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд керiвництва Товариства iнформацiю у виглядi тверджень(пояснень), так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають МСА 500 з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.Вiдповiдно до отрманих доказiв та пояснень , керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв , вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб. Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк,що закiнчився 31.12.2013 року Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та тлумачення , розробленi Комiтетом з тлумачень фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно до вимог МСФЗ. Основнi змiни порiвняно з фiнансовою звiтнiстю згiдно П(С)БО полягають у видiленнi iнвестицiйної нерухомостi, коригування оцiнки дебiторської заборгованостi (нарахування резерву сумнiвних боргiв), створення забезпечень , визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою,повнiшого облiку вiдстрочених податкiв. Змiни пов»язанi з переходом на МСФЗ вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу , а також вiдображення їх у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (статтями на початок перiоду). Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов»язання у балансi, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.Операцiя з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: - фiнансовий актив , доступний до продажу; - iнвестицiї , утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя; - дебiторська заборгованiсть; - фiнансовi забезпечення , оцiненi за амортизованою вартiстю –кредити банкiв. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов»язання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати , якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов»язання.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного капiталу Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року представлений у видi зареєстрованого капiталу, капiтал у дооцiнках, резервний капiтал, непокритий збиток. Достовiрнiсть ,законнiсть,повнота та об»єктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає стандарту бухгалтерського облiку №5 «Звiт про власний капiтал». Зареєстрований капiтал станом на 31.12.2013 року сформовано та оплачено в повному обсязi у сумi 526 тисяч гривень i подiлений на 1753980 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,30 гривень кожна. Товариство є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства «Млiївський завод технологiчного обладнання» та зареєстрованого 03 жовтня 2011 року за №10011050010000113.Змiни в статутному капiталi Товариства в 2013 роцi не проводилися. Власником ,що володiє 10% i бiльше статутного капiталу є ПП «Автоком» с.Бiлозiр»я вул..Джержинського, 64 Черкаського району, який володiє 97,8776 % статутного капiталу. Капiтал в дооцiнках До складу капiталу у дооцiнках включено суми дооцiнок необоротних активiв,Залишок капiталу у дооцiнках станом на 31.12.2013 року рахується в сумi 2036 тисяч гривень, змiн в складi капiталу у дооцiнках в 2013 роцi не вiдбувалося. Необоротнi активи На пiдприємствi облiк основних засобiв , їх надходження,реалiзацiя ,лiквiдацiя ведеться вiдповiдно до Положення(Стандарту) №7 «Основнi засоби».Пiдприємство оцiнює основнi засоби по iсторичнiй собiвартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала залишкова вартiсть склала 2473 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5672 тисяч гривень i зносом 3199 тисяч гривень, станом на 31.12.2013 року вiдповiдно залишкова вартiсть основних засобiв складає 1955 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5351 тисяч гривень i нарахованим зносом 3396 тисяч гривень. Згiдно наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється з застосуванням прямолiнiйного методу.За 2013 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв 338 тисяч гривень. В 2013 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилася.Орендованих основних засобiв в товариствi не рахується. Облiк запасiв та товарно-матерiальних цiнностей Облiк товарно-матерiальних цiнностей Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 9 «Запаси».Пiдприємство вважає запасами активи, якi утримуються для використання за умов звичайної дiяльностi , перебувають у процесi виробництва , виконання робiт,надання послуг, управлiння виробництвом , а також в разi , якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигiд, пов»язаних з їх використанням.Одиницею облiку запасiв вважається найменування. Основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. Готова продукцiя оцiнювалася по виробничiй собiвартостi. Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi,що перевiрявся , не проводилася. Станом на 31.12.2013 року виробничих запасiв рахувалося на 207 тисяч гривень. Дебiторська заборгованiсть Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню(Стандарту ) бухгалтерського облiку №10 «Дебiторська заборгованiсть».Поточна дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсною вартiстю. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2013 року складає: Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На 31.12.2013 р. тис.грн Дебiторська заборгованiсть за товари,послуги,роботи 1125 46 - за розрахунками за виданими авансами 1130 0 -з бюджетом 1135 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1 Разом - 47 Облiк коштiв i розрахункiв Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення «Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року (зi змiнами i доповненнями). Облiк безготiвкових розрахункiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї «Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi». Залишок коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2013 року складає 38 тисяч гривень. Розкриття iнформацiї щодо зобов»язань Облiк,оцiнка, структура зобов»язань вiдповiдають П(С)БО №11 «Зобов»язання» Довгостроковi зобов»язання Iншi довгостроковi зобов»язання i забезпечення складають по Товариству 2495 тисяч гривень. У складi довгострокових зобов»язань вiдображена сума зобов»язань по довгострокових векселях, виданих в нацiональнiй валютi.При перевiрцi правильностi нарахування довгострокових зобов»язань аудитор вiдмiчає,що нарахування резерву на виплату вiдпусток працiвникам вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi не проводиться, про що також попереджував Товариство попереднiй аудитор. Поточнi зобов»язання i забезпечення Основну суму поточних зобов»язань складає заборгованiсть за товари,роботи,послуги i складає станом на 31.12.2013 року 102 тисяч гривень. Поточнi зобов»язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Облiк витрат на виробництво та обiгу Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до Положення (стандарту ) бухгалтерського облiку №16 «Витрати» i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов»язань. Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали 1223 тисяч гривень, iз них : матерiальнi затрати- 74 тисяч гривень, витрати на оплату працi 48 тисяч гривень,вiдрахування на соцiальнi заходи - 18 тисяч гривнь,нарахування амортизацiї -338 тисяч гривень, iншi операцiйнi витрати - 745 тисяч гривень. Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї визнається Товариством вiдповiдно до Положення (Стандарту) 15 «Дохiд».Доходи вiдображаються в облiку i звiтностi у момент виникнення. За звiтний перiод чистий дохiд товариства вiд реалiзацiї продукцiї склав 1047 тисяч гривень, iншi операцiйнi доходи -57 тисяч гривень.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 1242 тисяч гривень, крiм того адмiнiстративнi витрати склали 189 тисяч гривень, витрати на збут – 1 тисячу гривень, iншi операцiйнi витрати - 260 тисяч гривень. Станом на 31.12.2013 року збиток по товариству склав 588 тисяч гривень. Подiї пiсля дати балансу Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi можуть впливати на фiнансову звiтнiсть Товариства i безперевно продовжувати його дiяльнiсть Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Машаудит» Код ЄДРПОУ 22811397 Мiсцезнаходження 18005 м.Черкаси, вул.. Калiнiна,2 кв.60 Реєстрацiйнi данi Зареєстровано Виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради 29.02.1996року,1 026 120 0000 000834 Керiвник Бут Василь Iванович Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру Свiдоцтво №1485 вiд 26.01.2001 року видане АПу , чинне до 04.11.2015 року Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Серiя та номер Свiдоцтва АБ 000486,дiйсне до 04.11.2015 року, № 0445 чинне до 31.12.2019 року Iнформацiя про аудитора Сертифiкат №000750 виданий 25 сiчня 1996 року,дiйсний до 25 сiчня 2015 року Основнi вiдомостi про умови договору Номер договору на проведення аудиту № №/5 вiд 14.02.2014 року Перiод проведення аудиту з 01.01.2013 р по 31.12.2013 року Дата початку проведення аудиту 14 лютого 2014 року Дата закiнчення аудиту 14 березня 2014 року Директор, аудитор України Бут В.I. Помiчник аудитора Терещенко Л.В. Сертифiкат аудитора №000750 , виданий Аудиторською палатою України 25 сiчня 1996 року, продовжений до 25 сiчня 2015 року.