ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 97.89
Опис ППорядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Подупейка П. I.; Секретарем зборiв – Бурлаку В. В. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Горiдько Н. Ф.; Члени лiчильної комiсiї – Гладка О. I., Андрiєнко О. А. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «1) Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 708,7 тис.грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.2) Покриття загального залишку непокритого збитку у розмiрi 1121,6 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 4 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 3,0 млн.грн.; реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 1,0 млн.грн., та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.