ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 1    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 19511, Черкаська обл.,Городищенський район,с.Млiїв, вул. Ленiна ,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 2473 1955 0
первісна вартість 1011 5672 5351 0
знос 1012 3199 3396 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2473 1955 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1527 1473 0
Виробничі запаси 1101 230 207 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1297 1266 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 46 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 1 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 1 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 69 38 0
Готівка 1166 3 1 0
Рахунки в банках 1167 66 37 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 4 3 0
Усього за розділом II 1195 1614 1561 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 4087 3516 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 526 526 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2036 2036 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 40 40 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1122 -1710 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1480 892 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2495 2495 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2495 2495 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 76 102 0
за розрахунками з бюджетом 1620 2 7 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 33 20 0
Усього за розділом IІІ 1695 112 129 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 4087 3516 0

Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала залишкова вартiсть склала 2473 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5672 тисяч гривень i зносом 3199 тисяч гривень, станом на 31.12.2013 року вiдповiдно залишкова вартiсть основних засобiв складає 1955 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5351 тисяч гривень i нарахованим зносом 3396 тисяч гривень.
Згiдно наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється з застосуванням прямолiнiйного методу.За 2013 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв 338 тисяч гривень. В 2013 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилася.Орендованих основних засобiв в товариствi не рахується. Станом на 31.12.2013 року виробничих запасiв рахувалося на 207 тисяч гривень. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12.2013 року складає: Дебiторська заборгованiсть за товари,послуги,роботи 46 тис.грн; - за розрахунками за виданими авансами 0 тис.грн; -з бюджетом 0 тис.грн; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 тис.грн; Разом 47 тис.грн. Облiк,оцiнка, структура зобов»язань вiдповiдають П(С)БО №11 «Зобов»язання». Iншi довгостроковi зобов»язання i забезпечення складають по Товариству 2495 тисяч гривень.
Основну суму поточних зобов»язань складає заборгованiсть за товари,роботи,послуги i складає станом на 31.12.2013 року 102 тисяч гривень. Поточнi зобов»язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй