ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.07.199433/1/94Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.38731326193.9100
Перший випуск акцiй товариства зареєстровано 25.07.1994 р. Форма випуску паперова.
14.12.1998258/23/1/98Черкаське теруправлiння ДКЦПФРUA2300071006Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.38731326193.9100
В зв'язку з змiною форми випуску акцiй з паперової на документарну здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 33/1/94 втратило чиннiсть.
24.05.20078/23/1/07Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA2300071006Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.31753980526194100
Вiдбулось збiльшення статутного фонду товариства. Додатково було випущено 1666667 акцiй номiнальною вартiстю 0,30 грн. Свiдоцтво № 258/23/1/98 втратило чиннiсть внаслiдок збiльшення статутного капiталу товариства.
28.04.201016/23/1/2010Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000070072Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.31753980526194100
На загальних зборах акцiонерiв вiд 31.03.2010 було прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй (Протокол № 1 вiд 31.03.2010 р). Черкаським територiальним управлiнням ДКЦПФР на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про випуск акцiй № 8/23/1/07 з датою видачi 24.05.2007 р втратило чиннiсть.
28.04.201016/23/1/2010Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000070072Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.31753980526194100
Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Млiївський ЗТО" прийняли рiшення змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ". Черкаським територiальним управлiнням на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про випуск акцiй № 16/23/1/2010 з датою видачi 28.04.2010 р втратило чиннiсть Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Фактiв лiстингу, делiстингу в звiтному роцi не було. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.