ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5351 5214 0 0 5351 5214
будівлі та споруди 3200 3130 0 0 3200 3130
машини та обладнання 2096 2038 0 0 2096 2038
транспортні засоби 12 12 0 0 12 12
інші 43 34 0 0 43 34
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5351 5214 0 0 5351 5214
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала залишкова вартiсть склала 1939 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5334,6 тисяч гривень i зносом 3395,6 тисяч гривень, станом на 31.12.2014 року вiдповiдно залишкова вартiсть основних засобiв складає 1460,5 тисяч гривень, первiсна вартiсть 5213,5 тисяч гривень i нарахованим зносом 3753 тисяч гривень. Згiдно наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється з застосуванням прямолiнiйного методу.За 2014 рiк нараховано амортизацiї основних засобiв 357 тисяч гривень. В 2014 роцi переоцiнка основних засобiв не проводилася.Орендованих основних засобiв в товариствi не рахується. Рiвень придатностi основних засобiв становить лише 47,7 %. Пiдприємство не має оформлених у заставу основних засобiв. Термiни та умови використання основних засобiв - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю та вiдповiдно до технiчних характеристик.Основнi засоби в оренду не передавались. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.Згiдно обраної облiкової полiтики установленi наступнi термiни використання основних засобiв : Будинки та споруди- 50 рокiв; машини та обладнання-20 рокiв;автотранпортнi засоби- 10 рокiв;вичiслiтельна технiка та засоби зв"язку- 4 роки;iншi-5 рокiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 257 937
Статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(257.000 тис.грн. ) менши скоригованого статутного капiталу(526.000 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.