ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Машаудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22811397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18005 м.Черкаси, вул.. Калiнiна,2 кв.60
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1485, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» Iдентифiкацiйний код: 21385106 18000, м,Черкаси вул.Гоголя,224,кiм.33 Р/р 26008962498724 вiддiлення № 2 ПУМБ у м.Черкасах, МФО 334851 тел.0472 36 02 18 098 464 01 99 067 264 76 46 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0367 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв АВ №000085 вiд 03.04.2012 року, термiн чинностi продовжено до 04.11.2015 року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525 рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року № 307/4, чинне до 31.12.2019 року. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Млiївський ЗТО» за 2014 рiк , що закiнчився станом на 31 грудня 2014 року Адресат Даний аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» за 2014 рiк призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про емiтента цiнних паперiв. Повна назва ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ Завод технологiчного обладнання» Скорочена назва ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО» Реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР 00238687 Мiсцезнаходження юридичної особи за КОАТУУ Черкаська , Городищенський, 19511, с. Млiїв, Ленiна,97 7120385001 Дата державної реєстрацiї ААА № 462487,11.10.1996р. Державний орган реєстрацiї: Городищенська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi, 11.10.1996 Керiвник Бурлака Василь Васильович, Директор , тел.: (04734) 9-53-16 Органiзацiйно правова форма Акцiонерне товариство Телефон (04734) 9-53-16 Електронна поштова адреса info@mlievskiyzto.pat.ua;mlievskiy.zto@gmail.com Основнi види дiяльностi 16.23 Виробництво фанери 47.11 Роздрiбна торгiвля 68.20 Надання в оренду власного майна ВАТ "Млiївський ЗТО" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськовопромислового комплексу та конверсiї України вiд 05.05.1994 р. № 682 шляхом перетворення державного пiдприємства Млiївський завод технологiчного обладнання у вiдкрите акцiонерне товариство. ВАТ "Млiїiвський завод технологiчного обладнання", набуло прав юридичної особи з дати його реєстрацiї у Городищенськiй райдержадмiнiстрацiї 06.06.1994 р i перереєстровано 11.10.1996 № 312 в зв'язку iз змiною умов установчих документiв. Загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2011 р у вiдповiдностi до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" прийняте рiшення про визначення типу товариства як Публiчне та змiну найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi рахунки в нацiональнiй валютi, круглу печатку з назвою Товариства, а також iншi атрибути вiдповiдно до чинного законодавства України. ПАТ "Млiївський ЗТО" складається з таких виробничих дiльниць: - механозбиральна - дiльниця виготовляє запаснi частини до автомобiлiв. - столярна, яка виготовляє столярнi вироби, спорттовари та товари народного вжитку. Всi дiльницi знаходяться в с Млiїв на територiї Товариства. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та дочiрних представництв ПАТ "Млiївський ЗТО" немає. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї. У ходi аудиторської перевiрки була перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ, яка складена за МСФЗ, та складає повний пакет фiнансових звiтiв: 1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 року (Форма №1); 2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (Форма №2); 3) Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (Форма №4); 4) Звiт про рух грошових коштiв( за прямим методом) за 2014 рiк (Форма №3); 5) Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до 2014 року. Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, що дiяли станом на 31.12.2014 року. Фiнансова звiтнiсть товариства надана у тисячах українських гривень та пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Опис обсягу аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Виконуючи аудит фiнансової звiтностi за 2014р., аудитор керується Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2013р., затверджених рiшенням АПУ вiд 24.12.2014р. № 304/1 (далi-МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази»,що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена дана фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ. Аудиторський висновок (звiт) складено вiдповiдно Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015р. №31, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.2015 р. за №131/26576). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки. Аудитори висловлюють незгоду з облiковою полiтикою Товариства з наступних питань: 1. В 2014 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась товариством. 2. В 2014 роцi товариство не створювало резерву сумнiвних боргiв та не формувало в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до МСБО 12 «Податок на прибуток». Проте вказанi обмеження та зауваження на нашу думку не мають вирiшального впливу на стан справ в цiлому з питань, що були предметом аудиторської перевiрки та вплив можливих коригувань на фiнансову звiтнiсть на нашу думку не є суттєвими чи всеохоплюючими. Висловлення умовно-позитивної думки. На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2014р., а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився цiєю датою, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також вимогам статтi 40 Закону України «Про цiннi папери». Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. Загальний висновок. На думку аудитора фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО» станом на 31 грудня 2014 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про гоcподарсько - фiнансову дiяльнiсть товариства,за виключенням не пiдтвердження наявностi активiв при iнвентаризацiї,висловлює умовно-позитивну думку про фiнансову звiтнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, не мiстять наявнiсть ознак безперервностi в дiяльностi товариства. В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлене розкриття iнформацiї наданої у фiнансовiй звiтностi Товариства. В Додатку 2 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена iнша допомiжна iнформацiя. В Додатку 3 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена Довiдка про фiнансовий стан Товариства. Дата надання аудиторського висновку. 10 квiтня 2015 року Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» Код ЄДРПОУ 21385106 Мiсцезнаходження: м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради 26.09.1994 за №151164. Керiвник Костенко Катерина Григорiвна Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0367 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 04.11.2015року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525 Рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року № 307/4, чинне до 31.12.2019 року. , Iнформацiя про аудитора Директор Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора (Серiя «А» № 004528, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23 лютого 2001 року за № 99, термiн дiї – до 23 лютого 2020 року. Аудитор Струтинська Олена Володимирiвна( Сертифiкат аудитора серiя А №000643, виданий Аудиторською палатою України 25.01.1996 року, чинний до 25.01.2020 Контактний телефон (0472) 36-02-18, 098 464 01 99 Електронна адреса koop-audut@ukr.net Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору № 0015/39 вiд 30 березня 2015 року з 06 квiтня 2015 року по 10 квiтня 2015 року. Мiсце проведення : 18000, м.Черкаси,. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 1 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Розкриття iнформацiї, наведеної у рiчнiй фiнансовiй звiтностi ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО» за рiк, що минув станом на 31.12.2014 року. Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 року у вiдповiдностi з спiльним листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 року №12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31.12.2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо активiв . Вiдповiдно до вимог МСБО товариство класифiкувало активи в балансi на поточнi i непоточнi. Станом на 31.12.2014 року активи товариства становлять 2 850 тис .грн., в тому числi: необоротнi активи1 467 тис.грн. оборотнi активи -1 383 тис.грн. Необоротнi активи в свою чергу складаються з вартостi основних засобiв. В статтi «Основнi засоби» товариство вiдобразило балансову вартiсть основних засобiв (iсторична собiвартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) згiдно з МСБО 7 «Основнi засоби». Балансова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить 1 467 тис. грн. Об’єкти основних засобiв товариство оцiнює за методом собiвартостi, який включає в себе купiвельну цiну, витрати на доставку та приведення до робочого стану, первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї на якiй вiн розташований. Основнi засоби вiдображаються в балансi товариством, якщо вiдповiдають загальним критерiям визнання активiв. До таких критерiїв товариство вiднесло матерiальнi активи як основнi засоби, якщо вони використовуватимуться бiльше одного року. Товариство встановило вартiсне обмеження при визнаннi активом основних засобiв в розмiрi 2500 грн., всi витрати вартiстю менше 2500 грн. не капiталiзуються, а списуються як витрати поточного перiоду. Для розрахунку амортизацiї основних засобiв товариство встановило термiни корисної експлуатацiї на пiдставi наказу пiдприємства для кожного об’єкта основних засобiв окремо, виходячи з ефективностi їх вiдтворення та використання. Для розрахунку амортизацiї основних засобiв товариство застосувало прямолiнiйний метод. За звiтний перiод амортизацiя основних засобiв становить 3 754 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв . Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю «Iнвестицiйну нерухомiсть» вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40). Поточнi активи товариства складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших оборотних активiв, поточних фiнансових iнвестицiй Вiдповiдно до вимого МСБО 2 «Запаси» товариство вiднесло до запасiв активи , якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу ; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу ; в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собiвартiсть готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО.Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї зменшена на витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть) запасiв у Товариствi дорiвнює чистiй вартостi реалiзацiї. Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.14 року становить 1 209 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином: -виробничi запаси- 109 тис.грн. -готова продукцiя -1100 тис.грн, Товариство визнало дебiторську заборгованiсть на дату балансу вiдповiдно до вимог МСБО 32, де дебiторська заборгованiсть визначається як фiнансовий актив. Товариство визнає дебiторську заборгованiсть тодi, коли органiзацiя стає стороною контракту (договору), при виникненнi зобов'язання по фiнансовому iнструменту (МСБО 39). Товариство оцiнює дебiторську заборгованiсть пiд час первiсного визнання фiнансового активу за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або отриманої за них.(МСБО 39). Товариство на початку року та на кiнець року не розраховувало резерв сумнiвних боргiв. Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.14 року становить 17тис. грн., в основному ,це дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю в сумi 4 тис.грн., iнша дебiторська заборгованiсть 13 тис.грн. Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2014 рiк встановлений i додержувався. Залишок грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2014 року становить 1 тис.грн. Аналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв – ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2014 року становить 0 тис. грн. На нашу думку, облiк активiв, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2014 року, у вiдповiдностi з критерiям МСБО визнання їх активами. Розкриття iнформацiї за видами забезпечень та зобов’язань. Товариство визначає та вiдображає поточнi та непоточнi зобов'язання вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». Станом на 31.12.2014 року непоточнi зобов`язання становлять 2 495 тис.грн.,це зобов’язання по векселях, виданих в нацiональнiй валютi, i якi рахуються протягом трьох рокiв в сумi 2 495 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 98 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 83 тис.грн., забов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 8 тис.грн., iншi поточнi забезпечення в сумi 7 тис.грн. Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення. Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.14 року визнала її поточнiсть та реальнiсть. Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося . На нашу думку, облiк зобов’язань за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов’язання товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2014 року, вiдображенi в балансi зобов’язання облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв МСБО. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал - це частина активiв пiдприємства, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi власний капiтал вiдповiдно до МСБО №1 «Подання фiнансових звiтiв» та МСБО №32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання". Станом на 31.12.2014 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 635 тис.грн. за рахунок збiльшення розмiру збитку одержаних товариством в 2014 роцi Станом на 31 грудня 2014 року власний капiтал товариства становить 257 тис.грн. та має таку структуру: - статутний капiтал – 526 тис. грн. -капiтал в дооцiнках -2 036 тис.грн.; -резервний капiтал -40 тис.грн. -непокритий збиток-2 345 тис.грн. -статутний капiтал товариства становить 526 194 тис.грн та роздiлений на 1 753 980 штук простих iменних акцiй,якi iснують виключно в бездокументарнiй формi. номiнальною вартiстю 0,30 грн. Свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2010р. видано за реєстрацiйним номером 16/23/1/2010. Пiдтвердження права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого у Депозитарнiй установi. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента Найменування юридичної особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Кiлькiсть за видами акцiй простi iменнi простi на пред'явника привiлейованi iменнi привiлейованi на пред'явника Приватне пiдприємство "Автоком" 32908117 18000 Черкаська Приднiпровський м.Черкаси пр.Хiмiкiв, 4 1716753 97.8775 1716753 0 0 0 На думку аудитора, Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано та сплачено у встановленi законодавством термiни. У звiтному перiодi змiн в статутному капiталi товариства не вiдбувалось. Сума непокритого збитку минулих рокiв, збiльшена на збиток звiтного року зменшує власний капiтал на суму 635 тис. грн. Резервний капiтал на початок i кiнець року незмiнний -40 тис.грн. Капiтал в дооцiнках. До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2013р становить –2 036 тис. грн. Протягом 2014р. змiни в додатковому капiталi не проводилися. На нашу думку, облiк власного капiталу за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв та зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи та зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2014 року, вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiями визнання їх власним капiталом згiдно з МСБО. Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку. Згiдно МСБО №1, товариство подає усi статтi доходу та витрат за 2014 рiк. При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги МСБО №18 "Дохiд", МСБО №17 «Оренда», МСБО №2 «Запаси» i Концептуальної основи складання i подання фiнансових звiтiв. Товариство визнавало в облiку витрати на пiдставi безпосереднього зв’язку мiж витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей. Фiнансовий результат (збиток) за звiтний перiод визначено вiрно, данi "Звiту про фiнансовi результати" як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Доходи товариства: Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть по виробництву запасних частин до машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва, столярних виробiв, товарiв народного споживання. В зв'язку з рiзким спадом попиту на запаснi частини до с/г машин для агропромислового комплексу, Товариством нарощенi обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв. В 2014 роцi доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї склали 555 тис. грн., Iншi операцiйнi доходи- 26 тис.грн. Разом чистi доходи: 581 тис.грн. Витрати товариства: В 2014 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю: -собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв,робiт,послуг- 1 045 тис.грн., - адмiнiстративнi витрати-119 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати- 50 тис.грн. Iншi витрати 2 тис.грн. Разом витрати : 1 216 тис. грн. Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi. Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2014 роцi збиток товариства становить 635 тис. грн Загальний висновок: На думку аудитора фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» станом на 31 грудня 2014 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про господарсько - фiнансову дiяльнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, В ходi перевiрки аудитором не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Млiївський ЗТО» продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi . Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 2 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. Застосовуючи при перевiрцi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Вартiсть чистих активiв Застосуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Визначення вартостi чистих активiв ПАТ ” проводиться за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов`язання- Поточнi зобов`язання. Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять 257 тис. грн.( отже величина чистих активiв менша на 269 тис.грн. за величину статутного капiталу, товариство не дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ. Розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року, якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. До особливої iнформацiї про емiтента за 2014 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦППР вiд 03.12.2013 року №2826: -рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося; -рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося; -факти лiстингу /делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi; -отримання позик або кредитiв не мало мiсця , -на протязi звiтного перiоду в товариствi вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Дата прийняття рiшення Змiни (призначено або звiльнено) Посада Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортнi данi фiзичної особи або iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 1 2 3 4 5 6 30.04.2014 припинено повноваження Директор Бурлака Василь Васильович 0.002 Змiст iнформацiї: Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Бурлака Василь Васильович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Тарасова Свiтлана Вiталiївна 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Тарасова Свiтлана Вiталiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Шевченко Людмила Василiвна 0.002 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Шевченко Людмила Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002%. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Краснова Валентина Михайлiвна 0 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Краснова Валентина Михайлiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебувала на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Стрiлецький Станiслав Миколайович 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Стрiлецький Станiслав Миколайович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Горобець В'ячеслав Вiкторович 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Горобець В'ячеслав Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Подупейко Петро Iванович 0.0087 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 30.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Подупейко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001%. Перебував на посадi 3р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Директор Бурлака Василь Васильович 0.002 Змiст iнформацiї: Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Директор: Бурлака Василь Васильович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Стрiлецький Станiслав Миколайович 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Голова Наглядової ради: Стрiлецький Станiслав Миколайович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001% та акцiями емiтента 1шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Член Наглядової ради Горобець В'ячеслав Вiкторович 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Горобець В'ячеслав Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0001% та акцiями емiтента 2шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Член Наглядової ради Подупейко Петро Iванович 0.0087 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Подупейко Петро Iванович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0087% та акцiями емiтента 152шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Начальник виробництва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Тарасова Свiтлана Вiталiївна 0.0001 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Голова ревiзiйної комiсiї: Тарасова Свiтлана Вiталiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0001% та акцiями емiтента 1шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Головний бухгалетр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Горiдько Наталiя Федорiвна 0.002 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Горiдько Наталiя Федорiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Завiдуюча складом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 30.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Шевченко Людмила Василiвна 0.002 Змiст iнформацiї: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 30.04.2014р.) з 30.04.2014р. обрано: Член ревiзiйної комiсiї: Шевченко Людмила Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.002% та акцiями емiтента 35шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. -рiшення емiтента про утворення,припинення його фiлiй,представництв не приймалося, -рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося, -порушення справи про банкрутство емiтента,винесення ухвали про його санацiю не мало мiсця, -рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не приймалося. Вище перерахованi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року в товариствi, на думку аудитора не можуть в подальшому вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища. Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi МСА" ми провели аудиторськi процедури для отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв, на яких ґрунтується аудиторська думка та результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули : знання, навички та здатностi персоналу, якому дорученi значнi обов’язки ; можливостi iснування подiй або умов,що можуть викликати значний сумнiв щодо здатностi суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть безперервно. Управлiнський персонал здiйснює твердження щодо визнання,оцiнки, подання i розкриття рiзних елементiв фiнансової звiтностi та матерiалiв вiдповiдного розкриття iнформацiї. Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво немає iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами аудитори вважають, що проведений ними аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення їхньої думки щодо здатностi Товариства бути платоспроможним i безперервно продовжувати дiяльнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Аудитором не iдентифiковано ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Корпоративне управлiння. Стан корпоративного управлiння, вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» i суттєвих порушень при аудиторськiй перевiрцi не виявлено. Подiї пiсля дати балансу . Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 3 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Довiдка про фiнансовий стан ПАТ «Млiївський ЗТО» Аналiз показникiв фiнансового стану публiчного акцiонерного товариства« Млiївський ЗТО» Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є: - Баланс на 31.12.14 року.(форма №1), - Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (форма №2). № Найменування показникiв Формула розрахунку показника Оптимальне значення Значення показника станом на 31.12.2013 Значення показника станом на 31.12.2014 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=ф.1р.1165)/ ф.1р.1695 >0,2 збiльшення 0,294 0,010 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695 >1.0 збiльшення 0,626 0,554 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900 >0.5 збiльшення 0,254 0,090 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або фiнансування) К4=ф.1.(р.1595*р.1695*. р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495 <1,0 зменшення 2,942 10,089 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi найбiльш суворим показником, так як включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню поточних боргiв. У Товариства вiн дорiвнює на початок року 0,294 ; на 31.12.14 року дорiвнює 0,010. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на i кiнець року нижче нормативного значення i свiдчить про, те що Товариство негайно не зможе сплатити всi поточнi зобов’язання за рахунок власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше нiж 1,0. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 0,626; на 31.12.2014 р. становить 0,554.Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року менший за нормативне значення цього показника. Це свiдчить про низький рiвень загальної лiквiдностi Товариства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї):Дорiвнюючи0,090 вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов’язань, такi зобов’язання не будуть погашеними повнiстю. В порiвняннi з попереднiм перiодом коефiцiєнт фiнансової стiйкостi зменшився на 0,164. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов’язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства. Цей коефiцiєнт показує скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить 10,089 , тобто Товариство залежне вiд позикового капiталу. Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про низький рiвень лiквiдностi i фiнансової стiйкостi Товариства. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна