ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації 11.10.1996
4. Територія (область)* Черкаська область
5. Статутний капітал (грн) 526194
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду власного майна

47.11 - Роздрiбна торгiвля

16.23 - Виробництво фанери

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОУ АТ Ощадбанку
2) МФО банку 354507
3) Поточний рахунок 26004750081105
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Не вiдкривали
5) МФО банку Немає
6) Поточний рахунок Не вiдкривали