ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 97.89
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Подупейка П. I., Секретарем зборiв – Бурлаку В. В.; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова– Горiдько Н. Ф.,Члени – Гладка О. I., Андрiєнко О. А.; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Отриманi збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi у сумi 587,3 тис.грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства у минулих перiодах. Покриття загального залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 5 млн.грн., якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства за погодженням iз Наглядовою радою.». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме: Стрiлецького С. М. – Голови ,Горобця В. В. , Подупейка П.I.– членiв».«Обрати Наглядову раду Товариства на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Стрiлецького С. М., Горобця В. В., Подупейка П. I. – члени».«Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради». 8. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Прийняте РIШЕННЯ: «Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi, а саме: Голови - Тарасової С. В., Членiв: - Шевченко Л. В., Краснової В. М.».«Обрати Ревiзiйну комiсiю на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi: Тарасова С. В., Горiдько Н. Ф., Шевченко Л. В. – члени, на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв, на пiдписання яких з головою та членами Ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.