ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/в, м. Днiпропетровськ, 49094, Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ № 185016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (056) 716-16-84
Факс (056) 716-10-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльность, а саме депозитарна дiяльность зберiгача цiнних паперiв
Опис Товаристо уклало Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй з Зберiгачем ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ЕЧ - 09/10 вiд 03.06.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Машаудит»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22811397
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, Черкаський район, м. Черкаси, 18005, Калiнiна,2 кв.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №1485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0(472)31-17-93
Факс 0(472)31-17-93
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис ТОВ "АФ"Машаудит" надає акцiонерному товариству послуги на пiдставi договору: Номер договору на проведення аудиту №/5 вiд 14.02.2014 року, перiод проведення аудиту з 01.01.2013 р по 31.12.2013 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченкiвський, мiсто Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй ПАТ "НДУ" надає послуги емiтенту вiдповiдно до договору про обслуговування емiсiї мiж акцiонерним товариством та ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, , м. Черкаси, , 18000, вул. Гоголя, 224, кiм. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0367
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0472360218
Факс 0472360218
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору № 0015/39 вiд 30 березня 2015 року з 06 квiтня 2015 року по 10 квiтня 2015 року.