ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників1 2    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 19511, Черкаська обл.,Городищенський район,с.Млiїв, вул. Ленiна ,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1955 1467 0
первісна вартість 1011 5351 5221 0
знос 1012 3396 3754 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1955 1467 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1473 1209 0
Виробничі запаси 1101 207 109 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1266 1100 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 46 4 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 13 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 155 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 38 1 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 37 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 3 1 0
Усього за розділом II 1195 1561 1383 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 3516 2850 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 526 526 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2036 2036 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 40 40 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1710 -2345 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 892 257 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2495 2495 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2495 2495 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 102 83 0
за розрахунками з бюджетом 1620 7 8 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 20 7 0
Усього за розділом IІІ 1695 129 98 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 3516 2850 0

Примітки: Вiдповiдно до вимог МСБО товариство класифiкувало активи в балансi на поточнi i непоточнi.Станом на 31.12.2014 року активи товариства становлять 2 850 тис .грн., в тому числi:необоротнi активи1 467 тис.грн.оборотнi активи -1 383 тис.грн.Необоротнi активи в свою чергу складаються з вартостi основних засобiв.Балансова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить 1 467 тис. грн.За звiтний перiод амортизацiя основних засобiв становить 3 754 тис.грн. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв .Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.14 року становить 1 209 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином:-виробничi запаси- 109 тис.грн.-готова продукцiя -1100 тис.грн,Товариство визнало дебiторську заборгованiсть на дату балансу вiдповiдно до вимог МСБО 32, де дебiторська заборгованiсть визначається як фiнансовий актив.Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.14 року становить 17тис. грн., в основному ,це дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену готову продукцiю в сумi 4 тис.грн., iнша дебiторська заборгованiсть 13 тис.грн.Станом на 31.12.2014 року непоточнi зобов`язання становлять 2 495 тис.грн.,це зобов’язання по векселях, виданих в нацiональнiй валютi, i якi рахуються протягом трьох рокiв в сумi 2 495 тис.грн.Станом на 31.12.2014 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 98 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 83 тис.грн., забов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 8 тис.грн., iншi поточнi забезпечення в сумi 7 тис.грн.
Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.14 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.
Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося .


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.