ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 17.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 555 1047
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1045 ) ( 1242 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 467
 збиток 2095 ( -490 ) ( -195 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 26 57
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 119 ) ( 189 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 50 ) ( 260 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( -634 ) ( -588 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 635 ) ( 588 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 635 ) ( 588 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -635 -588

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 89 74
Витрати на оплату праці 2505 35 48
Відрахування на соціальні заходи 2510 13 18
Амортизація 2515 478 338
Інші операційні витрати 2520 299 745
Разом 2550 914 1223

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Згiдно МСБО №1, товариство подає усi статтi доходу та витрат за 2014 рiк.Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть по виробництву запасних частин до машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва, столярних виробiв, товарiв народного споживання. В зв'язку з рiзким спадом попиту на запаснi частини до с/г машин для агропромислового комплексу, Товариством нарощенi обсяги виробництва запасних частин до автомобiлiв. В 2014 роцi доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї склали 555 тис. грн., Iншi операцiйнi доходи- 26 тис.грн.Разом чистi доходи: 581 тис.грн. В 2014 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю: -собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв,робiт,послуг- 1 045 Тис.грн., - адмiнiстративнi витрати-119 тис.грн.- iншi операцiйнi витрати- 50 тис.грн.Iншi витрати 2 тис.грн.Разом витрати : 1 216 тис. грн. Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi. Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2014 роцi збиток товариства становить 635 тис. грн


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй