ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бурлака Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00238687
4. Місцезнаходження Україна, 19511, Черкаська область, Городищенський, с. Млiїв, Ленiна,97
5. Міжміський код, телефон та факс (04734) 95-3-16, , (04734) 95-2-34
6. Електронна поштова адреса info@mlievskiyzto.pat.ua;mlievskiy.zto@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№75(4363), Бюлетень"Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

mlievskiyzto.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2016

(дата)