ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1467 1205 0 0 1467 1205
будівлі та споруди 780 1132 0 0 780 1132
машини та обладнання 673 71 0 0 673 71
транспортні засоби 7 0 0 0 7 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 7 2 0 0 7 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1467 1205 0 0 1467 1205
Опис На балансi товариства станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 4 655 тис. грн., сума зносу складає 3 450 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 1205 тис. грн.Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ «Млiївське ЗТО» станом на 31 грудня 2015 року складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 1 131,8 тис. грн.;Машини та обладнання – 71,2 тис. грн.;Iншi – 2 тис. грн.За звiтний перiод вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 724 тис. грн.Орендовани хосновних засобiв в товариствi не рахується. . Пiдприємство не має оформлениху заставу основнихзасобiв. Термiни та умови використання основних засобiв - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю та вiдповiдно до технiчних характеристик.Орендованi основн iзасоби вiдсутнi.Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтномуроцi не булоСуттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.Згiдно обраної облiкової полiтики установленi наступнi термiни використання основних засобiв : Будинки та споруди- 50 рокiв; машини та обладнання-20 рокiв;автотранпортнi засоби- 10 рокiв;вичiслiтельна технiка та засоби зв"язку- 4 роки;iншi-5 рокiв.Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю «Iнвестицiйну нерухомiсть» вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 120 257
Статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 526 526
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(120.000 тис.грн. ) менши скоригованого статутного капiталу(526.000 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.