ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 2495 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 28 X X
Усього зобов'язань X 2525 X X
Опис Станом на 31.12.2015 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 30 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 28 тис.грн., зобов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 2 тис. грн. Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток в поточному роцi не нараховувалися. Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.В облiку рахуються довгостроковi векселi виданi в нацiональнiй валютi в сумi 2 495 тис.грн.Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося . Товариство не користується кредитами банкiв, зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, похiдними цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.