ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 18000, м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0367, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» Iдентифiкацiйний код: 21385106 18000, м,Черкаси вул.Гоголя,224,кiм.33 Р/р 26008962498724 вiддiлення № 2 ПУМБ у м.Черкасах, МФО 334851 тел. 0472 36 02 18 098 464 01 99 067 264 76 46 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0367 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 24.09.2020року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525 рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року № 307/4, чинне до 31.12.2019 року. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Млiївський завод технологiчного обладнання» за 2015 рiк , що закiнчився станом на 31 грудня 2015 року Адресат Даний аудиторський висновок щодо фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» за 2015 рiк призначається для власникiв цiнних паперiв та управлiнського персоналу публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про емiтента цiнних паперiв. Повна назва ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ Завод технологiчного обладнання» Скорочена назва ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО» Реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР 00238687 Мiсцезнаходження юридичної особи за КОАТУУ 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Млiїв, вул.Ленiна, 97, 7120385001 Дата державної реєстрацiї ААА № 462487,11.10.1996р. Державний орган реєстрацiї: Городищенська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi, 11.10.1996 Керiвник Бурлака Василь Васильович, Директор , тел.: (04734) 9-53-16 Органiзацiйно правова форма Публiчне Акцiонерне товариство Телефон (04734) 9-53-16 Електронна поштова адреса info@mlievskiyzto.pat.ua;mlievskiy.zto@gmail.com Основнi види дiяльностi 16.23 Виробництво фанери 47.11 Роздрiбна торгiвля 68.20 Надання в оренду власного майна ВАТ "Млiївський ЗТО" засновано вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськовопромислового комплексу та конверсiї України вiд 05.05.1994 р. № 682 шляхом перетворення державного пiдприємства Млiївський завод технологiчного обладнання у вiдкрите акцiонерне товариство. ВАТ "Млiїiвський завод технологiчного обладнання" набуло прав юридичної особи з дати його реєстрацiї у Городищенськiй райдержадмiнiстрацiї 06.06.1994 р i перереєстровано 11.10.1996 № 312 в зв'язку iз змiною умов установчих документiв. Загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2011 р у вiдповiдностi до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" прийняте рiшення про визначення типу товариства як Публiчне та змiну найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi рахунки в нацiональнiй валютi, круглу печатку з назвою Товариства, а також iншi атрибути вiдповiдно до чинного законодавства України. ПАТ "Млiївський ЗТО" складається з таких виробничих дiльниць: - механозбиральна - дiльниця виготовляє запаснi частини до автомобiлiв. - столярна, яка виготовляє столярнi вироби, спорттовари та товари народного вжитку. Всi дiльницi знаходяться в с. Млiїв на територiї Товариства. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та дочiрних представництв ПАТ "Млiївський ЗТО" немає. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї. У ходi аудиторської перевiрки була перевiрена фiнансова звiтнiсть ПАТ”Млiївський ЗТО” яка складена за МСФЗ, та складає повний пакет фiнансових звiтiв: 1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року (Форма №1); 2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Форма №2); 3) Звiт про власний капiтал за 2015 рiк (Форма №4); 4) Звiт про рух грошових коштiв( за прямим методом) за 2015 рiк (Форма №3); 5) Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до 2015 року. Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку(МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, що дiяли станом на 31.12.2015 року. Фiнансова звiтнiсть товариства надана у тисячах українських гривень та пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi. Опис обсягу аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Виконуючи аудит фiнансової звiтностi за 2015р., аудитор керується Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг чинними в поточному роцi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази»,що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена дана фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ. Аудиторський висновок (звiт) складено вiдповiдно Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015р. №31, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 04.02.2015 р. за №131/26576). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту» та МСА «250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки. Аудитори висловлюють незгоду з облiковою полiтикою Товариства з наступних питань: 1. В 2015 роцi переоцiнка вартостi основних засобiв до їх справедливої вартостi не проводилась товариством. 2. В 2015 роцi товариство не створювало резерву сумнiвних боргiв та не формувало в своїй дiяльностi данi щодо вiдстрочення податкових активiв та зобов`язань вiдповiдно до МСБО 12 «Податок на прибуток». Проте вказанi обмеження та зауваження на нашу думку не мають вирiшального впливу на стан справ в цiлому з питань, що були предметом аудиторської перевiрки та вплив можливих коригувань на фiнансову звiтнiсть на нашу думку не є суттєвими чи всеохоплюючими. Висловлення умовно-позитивної думки. На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про те, що фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31.12.2015р., а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився цiєю датою, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ, а також вимогам статтi 40 Закону України «Про цiннi папери». Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. Загальний висновок. На думку аудитора фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства" Млiївський ЗТО" станом на 31 грудня 2015 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про гоcподарсько - фiнансову дiяльнiсть товариства, за виключенням не пiдтвердження наявностi активiв при iнвентаризацiї, висловлює умовно-позитивну думку про фiнансову звiтнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, не мiстять наявнiсть ознак безперервностi в дiяльностi товариства. В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлене розкриття iнформацiї наданої у фiнансовiй звiтностi Товариства. В Додатку 2 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена iнша допомiжна iнформацiя. В Додатку 3 до цього Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) представлена Довiдка про фiнансовий стан Товариства. Дата надання аудиторського висновку. 21квiтня 2016 року Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит» Код ЄДРПОУ 21385106 Мiсцезнаходження: м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33 Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Виконавчим комiтетом Черкаської мiської ради 26.09.1994 за №151164. Керiвник Костенко Катерина Григорiвна Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0367 вiд 26 сiчня 2001 року,термiн чинностi продовжено до 24.09.2020 року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0525 Рiшення АПУ вiд 29.01.2015 року № 307/4, чинне до 31.12.2019 року. Iнформацiя про аудитора Директор Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора (Серiя «А» № 004528, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23 02 2001 року за № 99, термiн дiї – до 23 02 2020 року. Виконавчий директор Пiдгорна Нiна Миколаївна. Сертифiкат аудитора (Серiя «А» № 000567, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 25 .01. 2000 року за № 41, термiн дiї – до 25 .01. 2020 року. Фiнансовий директор Вязовська Любов Iванiвна. Сертифiкат аудитора серiя А №004698, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 22 06 2001 року за № 102, термiн дiї – до 22 06 2020 року. Контактний телефон (0472) 36-02-18 , 098 464 01 99 Електронна адреса koop-audut@ukr.net Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Аудиторська перевiрка проводилась згiдно договору №0016/57 вiд 18 квiтня 2016 року Перевiрка проводилася з 18 квiтня 2016 року по 21 квiтня 2016 року. Перiод проведення аудиту:01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Мiсце проведення : 18000, м.Черкаси, офiс виконавця. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 1 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Розкриття iнформацiї, наведеної у рiчнiй фiнансовiй звiтностi ПАТ « Млiївський ЗТО », за рiк, що минув станом на 31.12.2015 року. Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 року у вiдповiдностi з спiльним листом НБУ, Мiнфiну, Державної служби статистики вiд 07.12.2011 року №12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31.12.2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо активiв . Вiдповiдно до вимог МСБО товариство класифiкувало активи в балансi на поточнi i непоточнi. Станом на 31.12.2015 року активи товариства становлять 2 405 тис .грн., в тому числi: необоротнi активи - 1205 тис.грн. оборотнi активи - 1200 тис.грн. Необоротнi активи в свою чергу складаються з вартостi основних засобiв. В статтi «Основнi засоби» товариство вiдобразило балансову вартiсть основних засобiв (iсторична собiвартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) згiдно з МСБО 7 «Основнi засоби” . На балансi товариства станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 4 655 тис. грн., сума зносу складає 3 450 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 1205 тис. грн. Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ «Млiївське ЗТО» станом на 31 грудня 2015 року складають такi групи: Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 1 131,8 тис. грн.; Машини та обладнання – 71,2 тис. грн.; Iншi – 2 тис. грн. За звiтний перiод вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 724 тис. грн. Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв. Оцiнка основних засобiв є достовiрною i здiйснюється по цiнi придбання. Результати вiд операцiй з надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї основних засобiв вiдображенi в облiку та звiтностi товариства правильно, згiдно з вимогами облiкової полiтики товариства. У 2015 роцi товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, що вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi товариства. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. В тис. грн. Будинки, споруди, передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi Всього Первiсна (переоцiнена) вартiсть 3301 1323 8 23 4655 Накопичений знос 2169 1252 8 21 3450 Балансова вартiсть 1132 71 2 1205 Залишок на 1 сiчня 2016 року 1205 Основнi засоби вiдображаються в балансi товариством, якщо вiдповiдають загальним критерiям визнання активiв. До таких критерiїв товариство вiднесло матерiальнi активи як основнi засоби, якщо. очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк (або операцiйний цикл, якщо вiн довший i їх вартiсть поступово зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом . Товариство встановило вартiсне обмеження при визнаннi активом основних засобiв в розмiрi 2500 гривень та з 01.09.2015р.-6000 грн., всi витрати вартiстю менше 2500 грн та з 01.09.2015р- 6000 грн. не капiталiзуються, а списуються як витрати поточного перiоду. Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв . Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю «Iнвестицiйну нерухомiсть» вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40). Поточнi активи товариства складаються з запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших оборотних активiв. Вiдповiдно до вимог МСБО 2 «Запаси» товариство вiднесло до запасiв активи , якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу ; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу ; в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується як цiна реалiзацiї зменшена на витрати на збут. Аналiз спiввiдношення вказаних величин показав, що собiвартiсть (iсторична вартiсть) запасiв у Товариствi дорiвнює чистiй вартостi реалiзацiї. Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.15 року становить 1 134 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином: -сировина i матерiали 64 тис.грн., -готова продукцiя 1029 тис.грн. -МШП 37 тис.грн. -товари 4,0 тис.грн. Товариство визнало дебiторську заборгованiсть на дату балансу вiдповiдно до вимог МСБО 32, де дебiторська заборгованiсть визначається як фiнансовий актив. Товариство визнає дебiторську заборгованiсть тодi, коли органiзацiя стає стороною контракту (договору), при виникненнi зобов'язання по фiнансовому iнструменту (МСБО 39). Товариство оцiнює дебiторську заборгованiсть пiд час первiсного визнання фiнансового активу за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або отриманої за них.(МСБО 39). Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.15 року становить 28 тис.грн., Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства. Лiмiт каси на 2015 рiк встановлений i додержувався. Залишок грошових коштiв в касi товариства станом на 31.12.2015 року становить 6 тис.грн. Аналiтичний облiк операцiй по розрахунковому i iншим рахункам товариства ведеться згiдно виписок банка, вiдповiдає даним журналiв – ордерiв, головної книги. Залишок грошових коштiв на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2015 року становить 24 тис. грн. На нашу думку, облiк активiв, за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв, на яких облiковуються активи товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2015 року, у вiдповiдностi з критерiям МСБО визнання їх активами. Розкриття iнформацiї за видами забезпечень та зобов’язань. Товариство визначає та вiдображає поточнi та непоточнi зобов'язання вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». Станом на 31.12.2015 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 30 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 28 тис.грн., зобов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 2 тис. грн. Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток в поточному роцi не нараховувалися. Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення. Проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi станом на 31.12.15 року визнала її поточнiсть та реальнiсть. Довгостроковi зобов”язання i забезпечення. В облiку рахуються довгостроковi векселi виданi в нацiональнiй валютi в сумi 2 495 тис.грн. Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося . На нашу думку, облiк зобов’язань за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов’язання товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2015 року, вiдображенi в балансi зобов’язання облiковуються i оцiнюються товариством згiдно критерiїв МСБО. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Згiдно з Концептуальною основою МСБО власний капiтал - це частина активiв пiдприємства, що залишається пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Товариство вiдобразило в фiнансовiй звiтностi власний капiтал вiдповiдно до МСБО №1 «Подання фiнансових звiтiв» та МСБО №32 "Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання". Станом на 31.12.2015 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 377 тис.грн. за рахунок збiльшення розмiру збитку отриманих товариством в 2015 роцi . Станом на 31 грудня 2015 року власний капiтал товариства становить -(120) тис.грн. та має таку структуру: - статутний капiтал – 526 тис. грн. -капiтал в дооцiнках -2 036 тис.грн.; -резервний капiтал -40 тис.грн. -непокритий збиток-2 722 тис.грн. Статутний капiтал товариства становить 526 194 тис.грн та роздiлений на 1 753 980 штук простих iменних акцiй,якi iснують виключно в бездокументарнiй формi. номiнальною вартiстю 0,30 грн. Свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2010р. видано за реєстрацiйним номером 16/23/1/2010. Пiдтвердження права власностi на акцiї в бездокументарнiй формi є виписка з рахунку в цiнних паперах, вiдкритого у Депозитарнiй установi. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента Найменування юридичної особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Кiлькiсть за видами акцiй простi iменнi простi на пред'явника привiлейованi iменнi привiлейованi на пред'явника Приватне пiдприємство "Автоком" 32908117 18000 Черкаська Приднiпровський м.Черкаси пр.Хiмiкiв, 4 1 716 753 97.8775 1 716 753 0 0 0 На думку аудитора, Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано та сплачено у встановленi законодавством термiни. У звiтному перiодi змiн в статутному капiталi товариства не вiдбувалось. Сума непокритого збитку минулих рокiв, збiльшена на збиток звiтного року зменшує власний капiтал на суму 377 тис. грн. Резервний капiтал на початок i кiнець року незмiнний -40 тис.грн. Капiтал в дооцiнках. До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2015р становить (2 036) тис. грн. Протягом 2015р. змiни в додатковому капiталi не проводилися. На нашу думку, облiк власного капiталу за винятком впливу коригувань (якщо такi є), якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження розмiру активiв та зобов`язань (якби товариство нарахувало резерв сумнiвних боргiв та визначило податковi активи та зобов’язання) правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковується власний капiтал товариства в роцi, який закiнчився 31 грудня 2015 року, вiдображений в балансi капiтал облiковується i оцiнюється товариством у вiдповiдностi з критерiями визнання їх власним капiталом згiдно з МСБО. Розкриття iнформацiї про обсяг чистого прибутку. Згiдно МСБО №1, товариство подає усi статтi доходу та витрат за 2015 рiк. При визначеннi фiнансових результатiв дiяльностi товариства, дотримано вимоги МСБО №18 "Дохiд", МСБО №17 «Оренда», МСБО №2 «Запаси» i Концептуальної основи складання i подання фiнансових звiтiв. Товариство визнавало в облiку витрати на пiдставi безпосереднього зв’язку мiж витратами та заробленим доходом вiд конкретних статей. Фiнансовий результат за звiтний перiод визначено вiрно, данi "Звiту про фiнансовi результати" як по доходах, так i по витратах пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Доходи товариства: Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, вiд реалiзацiї товарiв та послуг. . В 2015 роцi доходи склали 622 тис.грн., Iншi операцiйнi доходи-100 тис.грн. iншi фiнансовi доходи -9 тис.грн. Разом чистi доходи:731 тис.грн. Витрати товариства: В 2015 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю: -собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв, робiт, послуг- 928 тис.грн., - адмiнiстративнi витрати- 132 тис.грн. - iншi операцiйнi витрати- 48 тис.грн. Разом витрати : 1 108тис. грн. Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi. Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2015 роцi збиток товариства становить 377 тис. грн. Загальний висновок: На думку аудитора фiнансовi звiти Публiчного акцiонерного товариства «Млiївський ЗТО» станом на 31 грудня 2015 року складенi вiдповiдно до МСФЗ та МСБО, вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про господарсько - фiнансову дiяльнiсть товариства, вiдповiдають вимогам законодавчих i нормативних актiв України, В ходi перевiрки аудитором не були виявленi ознаки, якi ставлять пiд сумнiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " Млiївський ЗТО " продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi . Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 2 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. Застосовуючи при перевiрцi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. Вартiсть чистих активiв Застосуємо методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Визначення вартостi чистих активiв ПАТ ” проводиться за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи – Довгостроковi зобов`язання- Поточнi зобов`язання. Чистi активи акцiонерного товариства на кiнець звiтного року становлять(120) тис. грн.( отже величина чистих активiв менша на 646 тис.грн. за величину статутного капiталу, товариство не дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ. Розкриття особливої iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року, якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. До особливої iнформацiї про емiтента за 2015 рiк вiдносяться слiдуючi вiдомостi у вiдповiдностi з пунктом 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826: особлива iнформацiя Тип информацiї Повiдомлення про проведення загальних зборiв Дата проведення загальних зборiв: 29.04.2015 Найменування емiтента* ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» (Далi-ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО», Товариство, код за ЄДРПОУ 00238687, мiсцезнаходження: 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Млiїв, вул. Ленiна, буд. 97) повiдомляє про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться «29» квiтня 2015 року о 10 годинi 00 хвилин за адресою: Україна, 19511, Черкаська обл., Городищенський р-н, с. Млiїв, вул. Ленiна, буд. 97, адмiнiстративне примiщення ПАТ «МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО», кабiнет директора Товариства. Реєстрацiя акцiонерiв для участi у загальних зборах здiйснюватиметься «29» квiтня 2015 року з 9:00 год. до 9:55 год. за мiсцем проведення зборiв. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2015р -рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалося; -рiшення про викуп власних акцiй товариством не приймалося; -факти лiстингу /делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi вiдсутнi; -отримання позик або кредитiв не мало мiсця , -на протязi звiтного перiоду в товариствi не вiдбувалися змiни складу посадових осiб емiтента: -рiшення емiтента про утворення,припинення його фiлiй,представництв не приймалося, -рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не приймалося, -порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не мало мiсця, -рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не приймалося. Вище перерахованi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року в товариствi, на думку аудитора не можуть в подальшому вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища. Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 "вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi МСА" ми провели аудиторськi процедури для отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв, на яких ґрунтується аудиторська думка та результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули : знання, навички та здатностi персоналу, якому дорученi значнi обов’язки ; можливостi iснування подiй або умов,що можуть викликати значний сумнiв щодо здатностi суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть безперервно. Управлiнський персонал здiйснює твердження щодо визнання,оцiнки, подання i розкриття рiзних елементiв фiнансової звiтностi та матерiалiв вiдповiдного розкриття iнформацiї. Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво немає iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнськогоперсоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами аудитори вважають, щопроведений ними аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення їхньої думки щодо здатностi Товариства бути платоспроможним i безперервно продовжувати дiяльнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Аудитором не iдентифiковано ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. . Корпоративне управлiння. Стан корпоративного управлiння,у тому числi стану внутрiшнього адиту вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» i суттєвих порушень при аудиторськiй перевiрцi не виявлено. Подiї пiсля дати балансу . Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Публiчного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна
ДОДАТОК 3 до Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) Довiдка про фiнансовий стан ПАТ «Млiївський ЗТО» Джерелами iнформацiї для проведення аналiзу є: - Баланс на 31.12.15 року.(форма №1), - Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк (форма №2). № Найменування показникiв Формула розрахунку показника Оптимальне значення Значення показника станом на 31.12.2014р. Значення показника станом на 31.12.2015р. 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=ф.1р. 1160*1165)/ ф.1р.1695 >0,2 збiльшення 0,010 1,000 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2=ф.1 р.1195/ф.1 ряд.1695 >1.0 збiльшення 14,112 40,000 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) К3=ф.1 р.1495 /ф.1р.1900 >0.5 збiльшення 0,090 -0,049 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або фiнансування) К4=ф.1.(р.1595*р.1695*. р.1700*р. 1800)/ф.1 р.1495 <1,0 зменшення 10,089 -21,042 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi є найбiльш суворим показником, так як включає найбiльш лiквiднi оборотнi активи, тобто грошi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки лiквiдних активiв (грошей) Товариство має на кожну гривню поточних боргiв. У Товариства вiн дорiвнює на початок року 0,010 ; на 31.12.15 року дорiвнює1,000. Значення Коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi на кiнець року вище за нормативне значення i свiдчить про, те що Товариство негайно зможе сплатити всi поточнi зобов’язання за рахунок власних грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): характеризує яка частина короткострокових зобов’язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошi, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше нiж 1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства становить на початок року 14,112; на 31.12.2015 р. становить 40,0 . Значення коефiцiєнта загальної лiквiдностi на початок i на кiнець року бiльший за нормативне значення цього показника. Це свiдчить про високий рiвень загальної лiквiдностi Товариства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї): Дорiвнюючи-(0,049)п. вказує на те, що в разi використання всiх власних коштiв на покриття зобов’язань, такi зобов’язання не будуть погашеними повнiстю. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (або структури капiталу, або фiнансування) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт структури капiталу показує спiввiдношення зобов’язань i власного капiталу, i використовується для найбiльш загальної оцiнки фiнансової стiйкостi пiдприємства. Цей коефiцiєнт показує скiльки залучених коштiв припадає на 1 гривню власного капiталу. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв. У Товариства цей показник на кiнець звiтного перiоду становить-(21,042), тобто Товариство не залежне вiд позикового капiталу. Висновок: аналiз показникiв лiквiдностi i фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень лiквiдностi i низьку фiнансову стiйкiсть Товариства. Пiдпис аудитора, що здiйснював проведення аудиту. Директор ТОВ «Аудиторської фiрма «Кооп-Аудит» Костенко Катерина Григорiвна Сертифiкат аудитора серiї А N 004528 Помiчник аудитора Дiдух Свiтлана Iванiвна