ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарасова Свiтлана Вiталiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 517876, 12.08.1998, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища Черкаськiй державний технологiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "ТЕП ТРАНСКО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Посадова особа винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi не отримувала. Посадова особа за сумiсництвом не працює, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ТЕП ТРАНСКО" 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Геронимiвка, вул. Ленiна, 1. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний бухгалтер. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Обрано 30.04.2014р. на термiн 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурлака Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НЕ, 674481, 07.11.2012, Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** Середньо-технiчна. Шевченкiвський мелiоративний технiкум.
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ВАТ "Млiївський ЗТО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До компетенцiї Директора вiдноситься: - Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; - Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; - Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; - Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники генерального директора; - Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. - Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; - Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; - Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; - Визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; - Здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв Товариства та Наглядової Ради. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Директора обрано 30.04.2014 р. на термiн 3 роки. За сумiсництвом не працює. Iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи 31 рокiв. За звiтний перiод змiни директора не було.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 150526, 15.10.1996, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища, Українська сiльсько-господарська академiя
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ВАТ "Млiївський ЗТО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, наглядовiй радi, директору, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду, Директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; Посадова особа винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi не отримувала. На будь-яких iнших пiдприємствах не працює. Посадова особа за сумiсництвом не працює, iнших посад не обiймає, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Бухгалтер. Змiн в складi ревiзiйної комiсiї в звiтному роцi не було. Обрано 30.04.2014 на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 28 рокiв.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горiдько Наталiя Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 151406, 25.11.1996, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Завiдуюча складом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй в межах чинного законодавства України; - брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; - вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства; - залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою; Посадова особа винагороду нi в грошовому нi в натуральному виглядi не отримувала. Посадова особа за сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Завiдуюча складом. Обрано 30.04.2014р на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 28 рокiв. На даний час не працює. В звiтному роцi не вiдбулись змiни, щодо даної посадової особи.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiлецький Станiслав Миколайови
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НЕ, 452720, 15.03.2006, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ТЕП Транско" м. Черкаси
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Винагороди вiд акцiонерного товариства наглявова рада не отримує нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Змiн в персональному складi наглядової ради в звiтному роцi не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймає посаду технiчного директора ТОВ «ТЕП Транско" (18000, м. Черкаси, пр-т Хiмiкiв, 4). Загальний стаж роботи 21 рокiв. Посадова особа обрана 30.04.2014 на термiн 3 роки.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горобець Вячеслав Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 135491, 16.08.1996, Соснiвським РВУМВС Укораїни в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Черкасиобленерго" - директор з економiки та фiнансiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директоора та Ревiзiйну комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; -. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; - застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; - про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Винагороди вiд акцiонерного товариства, як член наглядової ради не отримує нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Обрано 30.04.2014 на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 21 рiк. Змiн в персональному складi наглядової ради в звiтному роцi не було. Iнших посад не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор з економiки та фiнансiв. На даний час не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подупейко Петро Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 584921, 13.02.1999, Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження** 1950
5) освіта** Вища Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник виробництва ВАТ "Млiївський ЗТО"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2014, 3 роки
9) опис До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директоора та Ревiзiйну комiсiю; - Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та чинного законодавства; - Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; - Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; - Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв товариства; - Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; - Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства; - Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; -. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; - Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; - Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки; - У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; - Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; - Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; - Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; - Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): - щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб; - застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим поручителем i цiна (вартiсть) предмета (об'єкта) застави (iпотеки, майнової поруки) за вiдповiдним правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартiсть якого становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежiв за календарний рiк за таким правочином становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; - про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою. - Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; - Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства; - Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; - Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Винагороди вiд акцiонерного товариства, як член наглядової ради не отримує нi в грошовому нi в натуральному виглядi. Обрано 30.04.2014р. на термiн 3 роки. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник виробництва .Змiн в персональному складi наглядової ради в звiтному роцi не було. Iнших посад не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорБурлака Василь ВасильовичНЕ, 674481, 07.11.2012, Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.350.0019954635000
Голова наглядової радиСтрiлецький Станiслав МиколайовичНЕ, 452720, 15.03.2006, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi10.000057011000
Член наглядової радиГоробець Вячеслав ВiкторовичНС, 135491, 16.08.1996, Соснiвським РВУМВС Укораїни в Черкаськiй обл.20.000114032000
Член наглядової радиПодупейко Петро IвановичНС, 584921, 13.02.1999, Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.1520.00866601152000
Голова ревiзiйної комiсiїТарасова Свiтлана ВiталiївнаНС, 517876, 12.08.1998, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi10.000057011000
Член ревiзiйної комiсiїГорiдько Наталiя ФедорiвнаНС, 150526, 25.11.1996, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi520.0029646952000
Член ревiзiйної комiсiїШевченко Людмила ВасилiвнаНС, 150526, 15.10.1996, Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi350.0019954635000
Усього 278 0.01584967 278 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.