ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 99.999
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Головою зборiв – Подупейка П.I. Секретарем зборiв– Бурлаку В.В. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Горiдько Н.Ф. Члени: Гладка О.I. Бублiй М.Г. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ "МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПАТ "МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО" станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв, а також наявнiстю у Товариства непокритих збиткiв ПАТ "МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах,- 1) Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття загального залишку непокритого збитку здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах».6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства; -з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства, та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою ПАТ "МЛIЇВСЬКИЙ ЗТО"». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.