ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/в, м. Днiпропетровськ, 49094, Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон 056-716-33-64
Факс 056-716-10-49
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис Товаристо уклало Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй з Зберiгачем ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ЕЧ - 09/10 вiд 03.06.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть.
Опис СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний); Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть «Аудиторська фiрма «Кооп-Аудит»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження д/н, Черкаська область, , м. Черкаси, , 18000, вул. Гоголя, 224, кiм. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0367
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0472360218
Факс 0472360218
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Аудиторська перевiрка проводилась з згiдно договору № 0015/39 вiд 30 березня 2015 року з 06 квiтня 2015 року по 10 квiтня 2015 року. Аудиторська перевiрка проводилась згiдно договору №0016/57 вiд 18 квiтня 2016 року . Перевiрка проводилася з 18 квiтня 2016 року по 21 квiтня 2016 року. Перiод проведення аудиту:01.01.2015 року по 31.12.2015 року.