ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687
Територія   за КОАТУУ 7120385001
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників1 2    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 19511, Черкаська обл.,Городищенський район,с.Млiїв, вул. Ленiна ,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1467 1205 0
первісна вартість 1011 5221 4655 0
знос 1012 3754 3450 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1467 1205 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1209 1134 0
Виробничі запаси 1101 109 101 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1100 1026 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4 28 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 155 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 30 0
Готівка 1166 1 6 0
Рахунки в банках 1167 0 24 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1 8 0
Усього за розділом II 1195 1383 1200 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 2850 2405 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 526 526 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2036 2036 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 40 40 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2345 -2722 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 257 -120 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2495 2495 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 2495 2495 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 83 28 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8 2 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 98 30 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 2850 2405 0

Примітки: Станом на 31.12.2015 року активи товариства становлять 2 405 тис .грн., в тому числi:необоротнi активи - 1205 тис.грн.оборотнi активи - 1200 тис.грн.На балансi товариства станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) вартостi в сумi 4 655 тис. грн., сума зносу складає 3 450 тис. грн., балансова (залишкова) вартiсть 1205 тис. грн.Балансову вартiсть основних засобiв ПАТ «Млiївське ЗТО» станом на 31 грудня 2015 року складають такi групи:Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 1 131,8 тис. грн.;Машини та обладнання – 71,2 тис. грн.;Iншi – 2 тис. грн.За звiтний перiод вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на 724 тис. грн.Товариство зi складу основних засобiв, зокрема Будiвель та споруд, не видiлило iнвестицiйну нерухомiсть, посилаючись на вимоги п.10 МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Товариство утримує на балансi будiвлi, значна частина яких утримується для використання у виробництвi, постачання товарiв, надання послуг та для адмiнiстративних цiлей, а iнша незначна частина яких використовується з метою отримання орендної плати. Товариство, також, не видiляє в окрему статтю «Iнвестицiйну нерухомiсть» вартiсть будiвель, якi надає в операцiйну оренду iз за неможливостi достовiрно оцiнити їх собiвартiсть.(п.16 МСБО 40).Загальна балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.15 року становить 1 134 тис. грн. Товариство класифiкувало запаси слiдуючим чином:-сировина i матерiали 64 тис.грн.,-готова продукцiя 1029 тис.грн.-МШП 37 тис.грн.-товари 4,0 тис.грн.Сума поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.15 року становить 28 тис.грн.,Станом на 31.12.2015 року поточнi зобов”язання i забезпечення становлять 30 тис. грн., в основному це заборгованiсть постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи та отриманi послуги в сумi 28 тис.грн., зобов`язання за розрахунками з бюджетом в сумi 2 тис. грн.Поточнi забезпечення на виплату вiдпусток в поточному роцi не нараховувалися. Облiк зобов’язань вiдображається за сумою їх погашення.В облiку рахуються довгостроковi векселi виданi в нацiональнiй валютi в сумi 2 495 тис.грн.Кредитами банку товариство протягом звiтного перiоду не користувалося .


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.