ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 622 555
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 928 ) ( 1045 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( -306 ) ( -490 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 100 26
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 132 ) ( 119 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 48 ) ( 50 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( -386 ) ( -634 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 9 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 377 ) ( 635 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 377 ) ( 635 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -377 -635

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 56 89
Витрати на оплату праці 2505 34 35
Відрахування на соціальні заходи 2510 13 13
Амортизація 2515 428 478
Інші операційні витрати 2520 292 299
Разом 2550 823 914

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1753980 1753980
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1753980 1753980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.2149397 -0.3620338
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.2149397 -0.3620338
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Доходи товариства: Основним видом доходу товариства є доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, вiд реалiзацiї товарiв та послуг. . В 2015 роцi доходи склали 622 тис.грн., Iншi операцiйнi доходи-100 тис.грн.iншi фiнансовi доходи -9 тис.грн.Разом чистi доходи:731 тис.грн. Витрати товариства:В 2015 роцi Товариством понесенi такi витрати, пов'язанi з господарською дiяльнiстю: -собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї,товарiв, робiт, послуг- 928 тис.грн., - адмiнiстративнi витрати- 132 тис.грн.- iншi операцiйнi витрати- 48 тис.грн.Разом витрати : 1 108тис. грн. Суми витрат реальнi, вiдповiдають аналiтичним даним бухгалтерського облiку та реально вiдображенi в звiтностi. Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати за 2015 роцi збиток товариства становить 377 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй