ПАТ «МЛІЇВСЬКИЙ ЗТО»

Код за ЄДРПОУ: 00238687
Телефон: 0 (4734) 95316, 95234
e-mail: mlievskiy.zto@gmail.com
Юридична адреса: 19511, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н., с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 97
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ" за ЄДРПОУ 00238687

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 526 0 2036 40 -2345 0 0 257
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 526 0 2036 40 -2345 0 0 257
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -377 0 0 -377
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -377 0 0 -377
Залишок на кінець року 4300 526 0 2036 40 -2722 0 0 -120

Примітки: Станом на 31.12.2015 року сума власного капiталу в порiвняннi з попереднiм перiодом зменшилася на 377 тис.грн. за рахунок збiльшення розмiру збитку отриманих товариством в 2015 роцi .Станом на 31 грудня 2015 року власний капiтал товариства становить -(120) тис.грн. та має таку структуру:- статутний капiтал – 526 тис. грн.-капiтал в дооцiнках -2 036 тис.грн.; -резервний капiтал -40 тис.грн.-непокритий збиток-2 722 тис.грн.Статутний капiтал товариства становить 526 194 тис.грн та роздiлений на 1 753 980 штук простих iменних акцiй,якi iснують виключно в бездокументарнiй формi. номiнальною вартiстю 0,30 грн. Свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.04.2010р. видано за реєстрацiйним номером 16/23/1/2010.Сума непокритого збитку минулих рокiв, збiльшена на збиток звiтного року зменшує власний капiтал на суму 377 тис. грн.Резервний капiтал на початок i кiнець року незмiнний -40 тис.грн.Капiтал в дооцiнках.До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки необоротних активiв. Залишок капiталу станом на 31.12.2015р становить (2 036) тис. грн. Протягом 2015р. змiни в додатковому капiталi не проводилися.


Керівник

 

(підпис)

Бурлака Василь Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Вiдсутнiй